chuc nang nhiem vu cua phong chuyen muon - Sở Lao động Thương binh và Xã hội

 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ
CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN THUỘC SỞ

I. Văn phòng Sở

1. Công tác hành chính, pháp chế, thông tin, tổng hợp

a) Xử lý và đề xuất xử lý thông tin, văn bản (kể cả đơn, thư, điện tín) của các tổ chức, cá nhân gửi đến Sở và lãnh đạo Sở. Kiểm tra, thẩm định thông tin, văn bản của các phòng chuyên môn tham mưu trước khi trình lãnh đạo Sở phê duyệt ban hành;

b) Tổng hợp chương trình, kế hoạch công tác định kỳ của Sở; kiểm tra nội dung, kế hoạch tổ chức, hình thức tổ chức, bố trí lịch lãnh đạo chủ trì các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, lễ, hội của Sở và của các phòng chuyên môn đề xuất tổ chức;

c) Tổng hợp, báo cáo nhiệm vụ Ngành, lĩnh vực pháp chế định kỳ tuần, tháng, quý năm theo quy định; thực hiện công tác tuyên truyền của Ngành, quy chế dân chủ;

d) Triển khai thực hiện chương trình cải cách hành chính (trong đó bao gồm cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa), tổ chức việc tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008;

đ) Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, quản lý, vận hành và bảo quản mạng nội bộ, xây dựng các chương trình phần mềm, là bộ phận thường trực tham mưu cho Ban biên tập vận hành trang thông tin điện tử (website) của Sở;

e) Dự kiến Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh liên quan đến Ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước ở địa phương; tham gia soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật theo sự phân công của Giám đốc Sở; tham gia ý kiến đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các phòng chuyên môn, đơn vị khác soạn thảo trước khi trình Giám đốc Sở xem xét, quyết định việc đề nghị Sở Tư pháp thẩm định;

g) Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn, đơn vị có liên quan thường xuyên rà soát, định kỳ hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến Ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước ở địa phương; giúp Giám đốc Sở phối hợp với Sở Tư pháp kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của pháp luật;

h) Phối hợp với các phòng chuyên môn, đơn vị liên quan lập kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật dài hạn, hàng năm trong phạm vi Ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước ở địa phương trình Giám đốc Sở và tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt;

i) Chủ trì và phối hợp với các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở tổ chức xây dựng, quản lý và khai thác tủ sách pháp luật tại cơ quan về lĩnh vực Lao động, Người có công và Xã hội;

k) Là đầu mối cung cấp thông tin bằng văn bản cho các phương tiện đại chúng, các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật và phân công của Giám đốc Sở.

 2. Công tác Quản trị văn phòng

a) Xây dựng kế hoạch mua sắm, quản lý và đảm bảo cơ sở vật chất, tài sản, trang thiết bị và điều kiện làm việc của Sở;

 

b) Thực hiện công tác lễ tân khánh tiết và hậu cần, phục vụ các hội nghị, cuộc họp, làm việc của Sở; quản lý và điều hành xe ô tô cơ quan phục vụ công tác của lãnh đạo Sở và các hoạt động đối nội, đối ngoại của cơ quan;

c) Thực hiện quản lý công tác vệ sinh môi trường trong ngoài khuôn viên trụ sở làm việc, công tác bảo vệ cơ quan, phòng cháy, chữa cháy, phòng chống thiên tai theo quy định;

3. Công tác tổ chức bộ máy, biên chế

a) Giúp lãnh đạo Sở quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của các phòng, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; xây dựng kế hoạch biên chế, quản lý và sử dụng biên chế công chức, viên chức và người lao động;

b) Dự thảo quyết định thành lập, sáp nhập, giải thể các phòng, đơn vị trực thuộc theo quy định của pháp luật;

c) Xây dựng, trình lãnh đạo Sở ban hành Quy chế làm việc và các quy định nội bộ khác của Sở, theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình thực hiện Quy chế, quy định sau khi được ban hành;

d) Tham mưu công tác quy hoạch cán bộ, vị trí việc làm, đề xuất và thực hiện việc tuyển dụng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, kỷ luật, cách chức, giáng chức, điều động, luân chuyển, biệt phái, chế độ tiền lương và các chính sách chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng đối với công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật và phân cấp của Uỷ ban nhân dân tỉnh;

đ) Tham mưu việc triển khai thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức;

e) Tổ chức quản lý hồ sơ công chức, viên chức và người lao động; thực hiện báo cáo định kỳ về công tác tổ chức và các báo cáo có liên quan khác.

g) Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng của Ngành;

4. Tham mưu thực hiện công tác văn thư, lưu trữ, bảo vệ bí mật nhà nước

a) Thực hiện quy trình soạn thảo, ban hành văn bản đảm bảo đúng thẩm quyền, hình thức, thể thức, thủ tục theo quy định;

b) Lập sổ hoặc xây dựng cơ sở dữ liệu để quản lý, đăng ký văn bản đi, đến của cơ quan. Tiếp nhận, chuyển giao, luân chuyển văn bản đi, đến theo quy định;

c) Xây dựng và ban hành danh mục hồ sơ cơ quan, tổ chức thực hiện lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ tài liệu vào lưu trữ theo quy định. Quản lý và sử dụng các con dấu của cơ quan đúng quy định;

d) Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện thu tài liệu vào lưu trữ đúng thời hạn và đúng thủ tục theo quy định. Phân loại, chỉnh lý, xác định giá trị, thống kê, sắp xếp hồ sơ tài liệu theo yêu cầu nghiệp vụ; thực hiện theo quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước và bí mật nội bộ của Sở;

đ) Bố trí kho, phòng với diện tích phù hợp, đảm bảo các thiết bị và phương tiện cần thiết để bảo quản tài liệu an toàn; kiểm tra định kỳ tình trạng tài liệu để có biện pháp xử lý kịp thời; xây dựng nội quy sử dụng tài liệu, lập sổ theo dõi tình hình khai thác sử dụng tài liệu lưu trữ;

5. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc Sở phân công.

II. Thanh tra Sở

1. Xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra định kỳ hàng năm hoặc quyết định thanh tra, kiểm tra đột xuất và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch đó về việc thực hiện chính sách, pháp luật về các lĩnh vực thuộc Sở thực hiện quản lý nhà nước: Lao động, việc làm, tiền lương, tiền công, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, an toàn lao động, vệ sinh lao động, dạy nghề, người có công, bảo trợ xã hội, giảm nghèo, bình đẳng giới, chăm sóc, bảo vệ trẻ em và tệ nạn xã hội (gọi tắt là Lao động, Người có công và Xã hội) trên địa bàn tỉnh.

2. Kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền đình chỉ hành vi vi phạm pháp luật, kiến nghị hủy bỏ quyết định trái pháp luật về lao động, người có công và xã hội của cơ quan, tổ chức, cá nhân khi có đủ căn cứ cho rằng hành vi, quyết định đó gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân trong quá trình thanh tra.

3. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Lao động, Người có công và Xã hội theo quy định của pháp luật.

4. Chủ trì, phối hợp tổ chức điều tra tai nạn lao động chết người, tai nạn lao động nặng làm bị thương từ 02 lao động trở lên; điều tra tại nạn lao động, sự cố nghiêm trọng đã được người sử dụng lao động điều tra nếu có khiếu nại, tố cáo hoặc xét thấy cần thiết;

5. Hướng dẫn kiểm tra các đơn vị thuộc Sở thực hiện các quy định của pháp luật về công tác thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Phối hợp tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho người làm công tác thanh tra trong phạm vi Ngành.

6. Tổ chức tiếp công dân, giải quyết theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật. Tham mưu lãnh đạo Sở kiểm tra trách nhiệm của Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc trong công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng.

7. Xây dựng kế hoạch đấu tranh phòng, chống tham nhũng và giúp Giám đốc Sở tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch theo quy định của pháp luật về chống tham nhũng trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội và thực hiện báo cáo định kỳ theo quy định.

8. Đôn đốc việc thực hiện kiến nghị sau kết luận thanh tra; tham gia các đoàn thanh tra liên ngành do Uỷ ban nhân dân tỉnh hoặc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quyết định.

9. Tổng hợp, báo cáo về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Sở theo quy định.

10. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật hoặc Giám đốc Sở giao.

III. Phòng Kế hoạch - Tài chính

1. Xây dựng quy hoạch, chỉ tiêu, kế hoạch dài hạn trung hạn và ngắn hạn hàng năm về các lĩnh vực Lao động, Người có công và Xã hội thuộc Ngành quản lý.

2. Hướng dẫn việc xây dựng kế hoạch và lập dự toán kinh phí đối với các đơn vị trực thuộc Sở, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện; tổng hợp dự toán toàn Ngành trình Giám đốc Sở phê duyệt hoặc báo cáo cấp trên theo thẩm quyền.

3. Phân bổ, giao kế hoạch và dự toán kinh phí cho các đơn vị trực thuộc Sở, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện; trực tiếp theo dõi, giám sát quá trình thực hiện kế hoạch và dự toán kinh phí được giao.

4. Giúp và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở về quản lý các nguồn kinh phí được cấp từ ngân sách Trung ương; địa phương; các nguồn viện trợ, tài trợ; và các nguồn kinh phí khác (nếu có) thông qua Sở; kinh phí thuộc các Chương trình Mục tiêu quốc gia, Chương trình Quốc gia và các Đề án, dự án của Ngành. Báo cáo thường xuyên định kỳ hàng tháng, quý (tùy theo tính chất loại kinh phí) cho Giám đốc Sở về tình hình các nguồn kinh phí để chỉ đạo điều hành.

5. Có trách nhiệm kiểm tra, tham mưu ban hành hướng dẫn, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiệp vụ theo định kỳ và chính sách mới; hướng dẫn các đơn vị dự toán cấp dưới chứng từ thủ tục, thanh, quyết toán kịp thời, dứt điểm các nguồn kinh phí thuộc Ngành quản lý theo quy định. Bảo quản, lưu giữ hồ sơ, chứng từ gốc, sổ sách, báo cáo tài chính phải đúng quy định của Nhà nước.

6. Tham mưu, phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức duyệt quyết toán năm các nguồn kinh phí thuộc Ngành quản lý, sử dụng và tổng hợp báo cáo quyết toán theo quy định. Tiến hành duyệt quyết toán hằng năm (hoặc 6 tháng) cho các đơn vị trực thuộc Sở, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện và các đơn vị được phân bổ kinh phí.

7. Xây dựng kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và giúp Giám đốc Sở tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch theo quy định của pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và thực hiện báo cáo định kỳ theo quy định.

8. Phối hợp với các phòng chuyên môn, Thanh tra Sở tham gia thanh tra, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực Lao động, Người có công và Xã hội đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí thuộc Ngành quản lý.

9. Thực hiện nhiệm vụ kế toán Văn phòng Sở, kế toán Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” tỉnh, Quỹ bảo trợ trẻ em và một số dự án, Chương trình mục tiêu Quốc gia, Chương trình Quốc gia thuộc Ngành được Giám đốc Sở phân công.

10. Theo dõi quản lý và thực hiện các chế độ chính sách về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp đối với công chức, viên chức và người lao động thuộc khối Văn phòng Sở.

11. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc Sở phân công.

IV. Phòng Người có công

1. Xây dựng kế hoạch, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ, tổ chức quản lý đối tượng và thực hiện các chính sách theo quy định của pháp luật đối với người có công với cách mạng và thân nhân của họ trên địa bàn tỉnh đảm bảo đúng, đủ, kịp thời.

2. Tham gia kiểm tra việc triển khai thực hiện chính sách và thực hiện giải quyết trả lời các thư hỏi về chế độ, chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng và thân nhân của họ.

3. Quản lý và lưu trữ hồ sơ các loại đối tượng hưởng chính sách ưu đãi theo quy định. Trực tiếp lưu trữ, quản lý và khai thác các loại hồ sơ người có công với cách mạng để phục vụ cho việc thực hiện các chế độ ưu đãi (quản lý danh sách đối tượng bằng phần mềm vi tính và hồ sơ thực tế).

4. Chủ trì, phối hợp tổ chức tiếp nhận và an táng, cải táng hài cốt liệt sĩ, thông tin, báo tin về mộ liệt sĩ và tiếp nhận an táng người từ trần có tiêu chuẩn an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh; thăm viếng mộ liệt sĩ, di chuyển hài cốt liệt sĩ.

5. Hướng dẫn và tổ chức các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, công tác chăm sóc sức khoẻ người có công của tỉnh theo quy định của pháp luật.

6. Tham mưu về diện đối tượng nhận quà lễ, tết đối với người có công vói cách mạng và gia đình chính hàng năm từ nguồn kinh phí địa phương; kiểm tra, đối chiếu hồ sơ gốc của đối tượng, phê duyệt danh sách đối tượng nhận quà lễ, tết nguồn kinh phí Trung ương, gửi danh sách được phê duyệt về Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

8. Thực hiện tổng hợp, thẩm định hồ sơ, phối hợp với Ban Thi đua, Khen thưởng tỉnh thông qua Hội đồng Thi đua, Khen thưởng tỉnh, đề nghị Trung ương hồ sơ phong tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước bà Mẹ Việt Nam anh hùng.

7. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc Sở phân công.

V. Phòng Lao động – Việc làm – Giáo dục nghề nghiệp

1. Lĩnh vực lao động, tiền lương, tiền công

a) Hướng dẫn việc thực hiện hợp đồng lao động, đối thoại tại nơi làm việc, thương lượng tập thể, thỏa ước lao động tập thể, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất, giải quyết tranh chấp lao động và đình công; chế độ đối với người lao động trong sắp xếp, tổ chức lại và chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp phá sản, doanh nghiệp giải thể, doanh nghiệp cổ phần hóa, giao, bán doanh nghiệp;

b) Hướng dẫn việc thực hiện chế độ tiền lương theo quy định của pháp luật;

c) Hướng dẫn chế độ, chính sách ưu đãi đối với lao động nữ, lao động là người khuyết tật, người lao động cao tuổi, lao động chưa thành niên, lao động là người giúp việc gia đình và một số lao động khác;

d) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về cho thuê lại lao động tại địa phương;

đ) Thống kê số lượng các doanh nghiệp cho thuê lại lao động, thực hiện việc cho thuê lại lao động, bên thuê lại lao động và số lượng người lao động thuê lại;

e) Thực hiện đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động; hướng dẫn, triển khai nội dung Bộ Luật lao động.

g) Tham gia tổ giúp việc, thư ký Hội đồng trọng tài lao động.

2. Lĩnh vực người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

a) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác tuyển chọn người lao động đi làm việc ở nước ngoài thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở.

b) Hướng dẫn, tiếp nhận đăng ký hợp đồng của người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng cá nhân và của doanh nghiệp đưa người lao động đi thực tập nâng cao tay nghề ở nước ngoài có thời hạn dưới 90 ngày và kiểm tra, giám sát việc thực hiện đăng ký hợp đồng.

c) Thống kê số lượng các doanh nghiệp hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và số lượng người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

d) Thông báo cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài trở về nước nhu cầu tuyển dụng lao động ở trong nước; hướng dẫn, giới thiệu người lao động đăng ký tìm việc làm;

đ) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan giải quyết theo thẩm quyền các yêu cầu, kiến nghị của tổ chức và cá nhân trong lĩnh vực người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

3. Lĩnh vực Bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện

a) Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh kiến nghị các Bộ, ngành có liên quan giải quyết những vấn đề về bảo hiểm xã hội thuộc thẩm quyền;

b) Tiếp nhận hồ sơ và tổ chức thẩm định số lượng lao động tạm thời nghỉ việc đối với trường hợp doanh nghiệp xin tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất;

c) Thực hiện chế độ, chính sách về bảo hiểm xã hội theo phân cấp hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh và theo quy định của pháp luật.

4. Lĩnh vực An toàn lao động

a) Hướng dẫn, tổ chức thực hiện chương trình quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động; Tuần lễ quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ hoặc Tháng hành động quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh;

b) Hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động trong phạm vi tỉnh quản lý;

c) Hướng dẫn và triển khai công tác quản lý, kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa đặc thù về an toàn lao động; tiếp nhận hồ sơ và giải quyết thủ tục công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa đặc thù về an toàn lao động trên địa bàn tỉnh;

d) Hướng dẫn về công tác kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; tiếp nhận tài liệu và xác nhận việc khai báo, sử dụng các loại máy, thiết bị vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động;

đ) Phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc tổ chức điều tra tai nạn lao động trên địa bàn quản lý;

e) Tiếp nhận tài liệu thông báo việc tổ chức làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong một năm của doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân có sử dụng lao động trên địa bàn quản lý;

g) Tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về tình hình tai nạn lao động tại địa phương; hướng dẫn các tổ chức, cá nhân sử dụng lao động thực hiện khai báo, điều tra, lập biên bản thống kê và báo cáo về tai nạn lao động.

h) Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc Sở phân công.

5. Lĩnh vực Dạy nghề

a) Tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án phát triển dạy nghề ở địa phương sau khi được phê duyệt;

b) Hướng dẫn và kiểm tra việc tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về dạy nghề; tiêu chuẩn giáo viên và cán bộ quản lý dạy nghề; quy chế tuyển sinh, quy chế thi, kiểm tra, công nhận tốt nghiệp và việc cấp văn bằng, chứng chỉ nghề; chế độ chính sách đối với cán bộ quản lý, giáo viên dạy nghề và học sinh, sinh viên học nghề theo quy định của pháp luật; quản lý việc đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia sau khi được phân cấp; cấp, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề theo thẩm quyền;

c) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ quản lý và giáo viên dạy nghề; tổ chức hội giảng giảng viên, giáo viên dạy nghề, hội thi thiết bị dạy nghề tự làm cấp tỉnh, các hội thi có liên quan đến công tác học sinh, sinh viên học nghề.

6. Lĩnh vực Việc làm và Bảo hiểm thất nghiệp

a) Tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, giải pháp về việc làm, chính sách phát triển thị trường lao động của tỉnh theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền;

b)  Hướng dẫn và thực hiện các quy định của pháp luật về:

- Chỉ tiêu và các giải pháp tạo việc làm tăng thêm;

- Chính sách tạo việc làm trong các doanh nghiệp, hợp tác xã, các loại hình kinh tế tập thể, tư nhân;

- Chính sách việc làm đối với đối tượng đặc thù (người khuyết tật, người chưa thành niên, người cao tuổi và các đối tượng khác), lao động làm việc tại nhà, lao động dịch chuyển và một số đối tượng khác theo quy định của pháp luật;

- Bảo hiểm thất nghiệp.

c) Quản lý các tổ chức dịch vụ việc làm theo quy định của pháp luật; cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi hoặc nhận lại giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm theo sự ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh;

 d) Cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép lao động cho lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam theo quy định của pháp luật lao động;

7. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc Sở phân công.

VI. Phòng Bảo trợ xã hội – Trẻ em và Bình đẳng giới

1. Lĩnh vực bảo trợ xã hội

a) Xây dựng Chương trình, đề án, kế hoạch dài hạn, hàng năm về bảo trợ xã hội;

b) Chỉ đạo, hướng dẫn và thực hiện việc điều tra rà soát, tổng hợp, thống kê số lượng đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh;

c) Tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật, Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh và kế hoạch được phê duyệt về chính sách bảo trợ xã hội;

d) Hỗ trợ, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách đối với các đối tượng bảo trợ xã hội;

đ) Thực hiện trợ cấp đột xuất tại Sở và phối hợp với Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện công tác cứu trợ đột xuất cho các đối tượng khi gặp hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt;

e) Phối hợp với Phòng Bảo vệ, chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới, các ngành, cơ quan, tổ chức, đoàn thể có liên quan xây dựng và chỉ đạo thực hiện đề án về chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt;

g) Xây dựng Kế hoạch và tổ chức kiểm tra, giám sát chuyên đề việc chấp hành các chế độ chính sách về trợ cấp xã hội, cứu trợ xã hội; giải quyết và trả lời các thư hỏi về chính sách, chế độ bảo trợ xã hội;

h) Thực hiện chức năng quản lý Nhà nước đối với các tổ chức Hội xã hội; xây dựng mạng lưới cơ sở bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh; tiếp nhận vào cơ sở sở bảo trợ xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn;

i) Chỉ đạo xây dựng một số mô hình, điển hình xã hội hóa về công tác Bảo trợ xã hội.

2. Lĩnh vực giảm nghèo

a) Xây dựng Chương trình, Đề án, kế hoạch dài hạn, hàng năm để tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về giảm nghèo;

b) Hướng dẫn và chỉ đạo, đôn đốc thực hiện và tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với hộ nghèo, người nghèo và hộ cận nghèo, người cận nghèo;

c) Chỉ đạo, hướng dẫn và thực hiện việc điều tra rà soát, tổng hợp, thống kê số lượng hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn tỉnh; đồng thời, tổ chức thực hiện các nội dung hoạt động thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hộ nghèo, hộ cận nghèo.

d) Chỉ đạo xây dựng, giới thiệu, nhân rộng một số mô hình, điển hình cách làm mới, hiệu quả về giảm nghèo.

đ) Là bộ phận đầu mối, giúp Thường trực Ban Chỉ đạo Giảm nghèo - Việc làm tỉnh giữ mối quan hệ công tác với các cơ quan, đơn vị thành viên Ban Chỉ đạo.

3. Lĩnh vực Bảo vệ, chăm sóc trẻ em

a) Hướng dẫn và thực hiện chương trình, kế hoạch hành động bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn tỉnh;

b) Hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ, chăm sóc trẻ em thuộc phạm vi quản lý của Sở; xây dựng xã, phường phù hợp với trẻ em;

c) Tổ chức thực hiện chương trình hành động Quốc gia vì trẻ em, các chương trình, dự án, kế hoạch Quốc gia về bảo vệ, chăm sóc trẻ em và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt;

d) Tổ chức theo dõi, giám sát, đánh giá việc thực hiện các quyền trẻ em theo quy định của pháp luật; các chế độ, chính sách về bảo vệ, chăm sóc trẻ em; quản lý việc thực hiện cấp, phát thẻ BHYT cho trẻ em dưới 06 tuổi;

đ) Giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về hoạt động Quỹ Bảo trợ trẻ em.

4. Lĩnh vực Bình đẳng giới:

a) Xây dựng, chỉ đạo, tổ chức thực hiện chính sách, chương trình, kế hoạch về bình đẳng giới của tỉnh nhằm cụ thể hoá chiến lược, chính sách, mục tiêu quốc gia và các văn bản Quy phạm pháp luật về bình đẳng giới trên phạm vi toàn tỉnh;

b) Tham mưu trình Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức lồng ghép vấn đề bình đẳng giới vào việc xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh; tổ chức thực hiện các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương;

c) Tổ chức công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về giới và chính sách, pháp luật về bình đẳng giới cho Nhân dân trên địa bàn tỉnh;

d) Phối hợp tham mưu xây dựng kế hoạch, chương trình, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức, viên chức hoạt động về bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh; xây dựng cơ chế, chính sách huy động nhân lực, kinh phí để thực hiện bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh;

đ) Tham mưu Giám đốc Sở tổ chức thu thập xử lý thông tin, số liệu về bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh; sơ kết, tổng kết, báo cáo, đánh giá hàng năm và định kỳ về tình hình thực hiện bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh;

e) Tham mưu Giám đốc Sở trong công tác phối hợp liên ngành, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh kiểm tra, thanh tra tình hình thực hiện pháp luật về bình đẳng giới; đề nghị khen thưởng cá nhân, đơn vị thực hiện tốt công tác bình đẳng giới; giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về bình đẳng giới trong phạm vi của tỉnh.

5. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc Sở phân công.

VII. Phòng phòng, chống tệ nạn xã hội tỉnh Hậu Giang

1. Thường xuyên nắm tình hình, đề ra biện pháp, chương trình kế hoạch (hàng năm và dài hạn) và các dự án phòng, chống tệ nạn xã hội, trước hết là tệ nạn ma túy, mại dâm trên địa bàn tỉnh để tham mưu cho Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trình UBND tỉnh xem xét, quyết định;

2. Tổ chức và phối hợp các cấp, các ngành, các đoàn thể liên quan trong việc thực hiện các chương trình dự án, kế hoạch đã được duyệt;

3. Tham mưu cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức, kiểm tra, đánh giá và phân loại xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn ma túy, mại dâm trên địa bàn tỉnh, nhân rộng phong trào, mô hình tiên tiến; thực hiện kịp thời báo cáo định kỳ và đột xuất với các cơ quan quản lý cấp trên;

4. Phối hợp với các cơ quan, đoàn thể liên quan tổ chức thông tin, tuyên truyền, vận động, phổ biến giáo dục pháp luật về lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội; tuyên truyền đấu tranh phòng, chống tệ nạn xã hội; quản lý  giúp đỡ người tái hòa nhập cộng đồng sau cai nghiện ma túy;

5. Tham mưu giúp Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ đối với Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội; quản lý, giáo dục, chữa bệnh, dạy nghề, tổ chức lao động sản xuất cho người nghiện ma túy, người bán dâm và người sau cai nghiện, sau khi tái hòa nhập cộng đồng, giải quyết khiếu nại tố cáo theo quy định và theo cấp quản lý;

6. Quản lý công chức, cơ sở vật chất, tài sản, các nguồn kinh phí phòng, chống tệ nạn xã hội được giao theo quy định của pháp luật; hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện chính sách, chế độ phòng, chống tệ nạn xã hội theo đúng chế độ quy định của Nhà nước. Tổ chức và thực hiện có hiệu quả các Dự án quốc tế về lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội do cấp trên phê duyệt;

7. Phòng ngừa lây nhiễm HIV/AIDS cho các đối tượng tại cơ sở tập trung và cộng đồng theo đúng quy định;

8. Tiếp nhận và hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng cho nạn nhân bị mua bán trở về;

9. Giúp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu cho UBND tỉnh giải quyết các vấn đề xã hội sau cai nghiện;

10. Thực hiện hợp tác quốc tế về phòng, chống tệ nạn xã hội theo sự phân công của UBND tỉnh và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

11. Tham gia thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực được phân công;

12. Tổ chức cập nhật, thống kê đối tượng quản lý trên địa bàn tỉnh;

13. Yêu cầu Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội và  Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất về lĩnh vực cai nghiện và phòng, chống tệ nạn xã hội để tổng hợp và tham mưu Sở Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo UBND tỉnh;

14. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội giao.

 

 

I. Office of the Department

1. Administrative, legal, information and general affairs

a) Handle and propose handling of information, documents (including applications, letters, telegrams) that organizations and individuals send to the Department and leaders of the Department. Check and appraise information and documents of professional consultancy departments before submitting to leaders of Department for approval;

b) Synthesize the periodic program and work plan of the Department; check content, organization plan and form and make schedule for leaders to preside over meetings, conferences, seminars, festivals, meetings of the Department and of professional division to propose organization;

c) Synthesize, report missions of Sector in field of legislation weekly, monthly, quarterly according to regulations; implement propaganda of Sector, democratic regulations;

d) Carry out implementation of administrative reform program (including administrative procedures reform under one-stop mechanism), organize reception and return of results according to the one-stop mechanism and apply quality management system according to TCVN ISO 9001: 2008;

đ) Conduct applications of information technology, manage, operate and preserve the intranet, build software programs. Be a standing body that advises the Editorial Board to operate the website of the Department;

e) Prepare Program for developing legal documents of People’s Councils and People's Committee in relation to Sector, state management areas in the locality; participate in drafting legal documents as assigned by the Director of the Department; contribute opinions on draft of legal documents made by professional departments and other units before submitting to the Director of the Department for consideration and decision to request Department of Justice to appraise;

g) Preside and coordinate with professional departments and relevant units to review regularly and systematize periodically legal documents related to Sector, field of state management in the locality; assist Director of the Department in coordinating with the Department of Justice to inspect and handle legal documents in accordance with law;

h) Coordinate with professional divisions and relevant units to make long-term and annual law dissemination and education plans within scope of Sector in field of state management in the locality to submit to the Director of the Department and organize implementation of the plan after approval;

i) Preside and coordinate with professional departments and units under the Department to organize the construction, management and exploitation of law bookcases at agencies in the field of Labor, Meritorious people and Social Affairs;

k) Be the contact point to provide written information to mass media, organizations and individuals in accordance with law and as assigned by the Director of the Department.

2. Office Administration work

a) Make plans to procure, manage and ensure facilities, assets, equipment and working conditions of the Department;

b) Perform the reception and logistics activities, serve conferences, meetings and working sessions of the Department; manage and operate motor vehicles in service of work of Department’s leadership and internal and external activities of agency;

c) Manage the environmental sanitation work inside and outside office campus, working office protection, fire prevention, disaster prevention according to regulations;

3. The organization of the apparatus and payroll

a) Assist the Department’s leaders to specify the functions, missions, rights, organizational structure and working relationships of divisions and business units under the Department; make plans on payroll, manage and use payrolls of civil servants, officials and employees;

b) Draft decisions on establishment, merger and dissolution of divisions and units according to the provisions of law;

c) Develop and submit to the Department’s leaders to promulgate working regulations and its other internal regulations, monitor, urge and synthesize the implementation situation after being promulgated;

d) Advise the work of staff planning, working place, propose and implement recruitment, appointment, re-appointment, dismissal, discipline, demotion, transfer, rotation, secondment, salary regime and policies on remuneration, training for civil servants and employees under management of the Department in accordance with law and decentralization of Provincial People’s Committee ;

đ) Advise the periodic implementation of changing working positions for civil servants and employees;

e) Manage records of civil servants, employees and workers; make periodic reports on organization and other relevant reports.

g) Implement the emulation and commendation of Sector;

4. Advise on implementation of clerical work, archive and protection for state secrets

a) Implement the process of drafting and promulgating documents in accordance with competence, forms, procedures;

b) Make a book or build a database to manage and register incoming and outgoing documents of agencies. Receive, transfer and rotate incoming and outgoing documents as prescribed;

c) Make and promulgate a list of agency records, make records and submit for archives according to regulations. Manage and use seals in accordance with regulations;

d) Make plans and organize collection of documents for archives on time and in accordance with prescribed procedures. Classify, adjust, determine values; count, arrange documents according to professional requirements; comply with the regulations on protection of State secrets and internal secrets of the Department;

đ) Arrange warehouses, rooms with appropriate areas, ensure necessary equipment and facilities to preserve documents safely; periodically check the status of documents to take timely measures; set regulations on use of documents, make logbooks to monitor the exploitation and use of archived documents;

5. Implement some other tasks assigned by Directorate of the Department.

II. Department Inspectorate

1. Develop plans of annual inspection and examination or make decisions of unexpected inspection and examination and organize the implementation of such plans on the implementation of policies and laws on the fields under the Department’s state management: Labor, employment, salary, wages, social insurance, unemployment insurance, labor safety, labor hygiene, vocational training, meritorious people, social protection , poverty reduction, gender equality, child care and protection and social evils (hereinafter referred to as Labor, Meritorious People and Social Affairs) in the province.                                                               

2. Propose competent agencies to suspend acts of law violation, cancell illegal decisions on labor, meritorious people and social affairs of agencies, organizations and individuals when there are enough evidence to prove that decision causes damage to the interests of the State, rights and legal interests of citizens during the inspection process.

3. Penalize administrative violations in the field of Labor, Meritorious people and Social Affairs in accordance with law.

4. Preside and coordinate to investigate deadly labor accidents and heavy labor accidents that injure two or more employees; investigate labor accidents and serious incidents investigated by employers if there are any complaints, denunciations or necessary;

5. Guide the inspection of units under the Department for implementing inspection and settlement of complaints and denunciations according to provisions of law. Coordinate to organize professional training for inspector within Sector.

6. Organize the reception of citizens and settle according to their competence or suggest competent agencies to settle complaints and denunciations according to provisions of law. Advise the Department’s leaders to check the responsibilities of Head of affiliated units in the reception of citizens and settlement of complaints and denunciations; anti-corruption.

7. Make a plan to prevent corruption and help the Director of the Department organize the implementation of plan in accordance with the law on anti-corruption in the field of labor, meritorious people and social affairs and make periodic reports as prescribed.

8. Urge the implementation of recommendations after inspection conclusions; participate in interdisciplinary inspection teams decided by Provincial People’s Committee or Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs.

9. Synthesize and report on inspection, settlement of complaints, denunciations, anti-corruption under State management of the Department according to regulations.

10. Implement other missions and rights as prescribed by law or Director of the Department of Transportation.

III. Department of Planning – Finance

1. Make annual planning, criteria, long-term, mid-term and short-term plans in the fields of Labor, Meritorious People and Social Affair under management of Sector.

2. Guide to make plans and budget statement for units under the Department, Division of Labor - Invalids and Social Affairs at district-level; synthesize industry estimate and submit it to Director of the Department for approval or report to superior according to its authority.

3. Allocate, assign plans and make budget estimates to units under the Department, Division of Labor - Invalids and Social Affairs at district-level; directly monitor and supervise process of implementing plan and assigned budget estimates.

4. Assist and take responsibility to Director of the Department on managing the funding sources allocated from Central; local; aids and funding sources; and other funding sources (if any) through the Department; fundings of National Target Programs, National Programs and Sectoral Schemes and Projects. Report monthly and quarterly (depending on nature of funding type) to Director of the Department on the situation of funding sources to direct and manage.

5. Be responsible for inspecting and advising guidance, direction and organization of periodically professional performance and new policies; guide inferior estimating units on procedures, final accountings and management of funding sources in a timely manner according to regulations. Preserve, store records, original vouchers, books and financial reports in accordance with the State’s regulations.

6. Advise and coordinate with functional units to approve and do final accounts for annual funding sources under Sectors of managing, using and synthesizing settlement reports according to regulations. Approve annual final accounts (or 6 months) for units under the Department, Division of Labor - Invalids and Social Affairs at district-level and funds allocated units.

7. Make a plan to practice savings and wastefullnes prevention and help Director of the Department organize the implementation of plan in accordance with law on savings, wastefullness prevention and make periodic report according to regulations.

8. Coordinate with professional divisions and Department Inspectors to participate in inspecting and examinating the implementation of missions in the fields of Labor, Meritorious People and Social Affairs to evaluate results for implementation of plan savings practice, wastefulness prevention under management of Sector.

9. Do accounting of Department Office, accounting for fund of “Gratitude” of province, the Child Protection Fund and a number of projects, the National Target Programs, the National Programs under Sector assigned by Director of Department.

10. Monitor and manage the implementation of regimes and policies on health insurance, social insurance, unemployment insurance for civil servants, employees belonging to Office Block of Department.

11. Implement some other tasks assigned by Directorate of the Department.

IV. Deparment of Meritorious People

1. Make plans, provide professional guidance, organize object management and implement policies as prescribed by law for meritorious people to revolution and their relatives in the province rightly, sufficiently and on time.

2. Participate in inspecting the implementation of policies and responding to questions about preferential policies and regimes for meritorious people to revolution and their relatives.

3. Manage and archive record types of preferential policy beneficiaries according to regulations. Directly archive, manage and exploit all kinds of records for meritorious people to revolution to serve the implementation of preferential regimes (managing the list of objects by computer software and actual records) .

4. Preside and organize the reception and burial of martyrs skeleton, notify and send information about martyrs’ graves and receive burial of dead people who have burial standards at the Provincial Martyrs Cemetery; visit the grave of martyrs, move martyrs’ skeleton.

5. Guide and organize activities on “Gratitude”, health care for meritorious of the province in accordance with the law.

6. Advise on subjects of receiving gifts for  meritorious people to revolution and the main family every year from local funding sources; check and compare original records of the subjects, approve the list of people who receive Tet gifts from Central funds, send this approved list to the Division of Labor - Invalids and Social Affairs in accordance with Ministry of Labor - Invalids and Social Affairs.

8. Synthesize  and appraise records, coordinate with the Provincial Board of Emulation and Commendation through Provincial Council of Emulation and Commendation, request the Central to confer State honorable titles of Vietnamese heroic Mother.

7. Implement a number of other missions assigned by Directorate of the Department.

V. Department of Labor – Wages - Social Insurance

1. In the field of labor, wages

a) Guide on the implementation of labor contracts, workplace communication, collective negotiation, collective labor agreements, labor discipline, material responsibility, labor dispute and strikes settlement; regimes for employees in arranging, reorganizing and transforming state-owned enterprises, bankrupt enterprises, dissolved enterprises, equitized enterprises, and enterprises for sales;

b) Guide on the implementation of salary regime according to provisions of law;

c) Guide on preferential regimes and policies for female employees, the disables, elderly employees, juvenile employees, domestic workers and the others ;

d) Guide and organize the implementation of provisions of law on subleasing employees in the locality;

đ) Calculate the number of enterprises that sublease employees, the number of employee sublease parties and the number of subleased employees;

e) Implement the scheme on propagation and dissemination of law for employees and employers; guide and implement content of Labor Code.

g) Participate in assisting team and secretary of Labor arbitration council.

2. In fields of Vietnamese workers working abroad under contracts

a) Guide and organize the recruitment of workers to work abroad under the state management of the Department.

b) Guide and receive the registration of contracts for laborers working abroad under individual contracts and registration of enterprises sending laborers to practice skills in foreign countries for duration of below 90 days and inspect and supervise the implementation of contract registration.

c) Calculate the number of enterprises engaged in sending Vietnamese workers to work abroad under contracts and the number of laborers working abroad under contracts;

d) Notify workers working abroad to return to hometown for demand of recruitment; guide and introduce workers to register for job search;

đ) Preside and coordinate with relevant agencies to settle according to their competence for requests and proposals of organizations and individuals in the field of Vietnamese laborers working abroad under contracts.

3. In field of compulsory social insurance, voluntary social insurance

a) Advise the Provincial People’s Committee to propose relevant Ministries and Departments to solve social insurance issues under their authority;

b) Receive records and appraise the number of employees who are temporarily absent from work in cases enterprises apply for temporary cessation of contributions to retirement and death fund;

c) Implement regimes and policies on social insurance according to the decentralization or authorization of Provincial People’s Committees and according to provisions of law.

4. In field of occupational safety

a) Guide and organize the implementation of national program on labor safety and labor hygiene; National Week on labor safety and hygiene and fire prevention or national action month on labor safety and hygiene in the province;

b) Guide the implementation of legal provisions on working time, rest time and labor safety and labor hygiene within the province’s management;

c) Guide and implement the management and inspection for quality of specific products and goods on labor safety; receive records and settle procedures for conformity announcement of specific products and goods on labor safety in the province;

d) Guide on technical inspection of labor safety; receive documents and confirms declaration and use of machines and equipment and materials with strict requirements on labor safety;

đ) Coordinate with relevant units to investigate labor accidents in the managed area;

e) Receive documents informing the organization of overtime work from over 200 hours to 300 hours in a year by enterprises, agencies, organizations and individuals that employ laborers in the areas under their management;

g) Synthesize and report to Provincial People’s Committee and the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs on the situation of labor accidents in the locality; guide organizations and individuals that employ laborers to declare, investigate, make statistics and report on labor accidents.

h) Implement some other tasks assigned by Directorate of the Department.

5. Vocational training

a) Carry out the approved plans, programs and projects on local vocational training development;

b) Guide and direct the implementation of the provisions of law on vocational training; standards for teachers and vocational managers; enrollment, examination, graduation,  certificates regulations; policyies and regimes for managers, vocational teachers and students according to the law; manage the assessment and the issuance of national vocational certificates; grant and revoke vocational training registration certificates according to the competence;

c) Guide and implement the training for managers and teachers; organize teaching festivals for lecturers and teachers, provincial-level contests on vocational training equipment, or contests related to vocational training.

6. Employment and unemployment insurance

a) Carry out the plans, programs, projects, and solutions on employment, the policies on labor market development of the province under the guidance of competent agencies;

b)  Guide and comply with the law on:

Targets and solutions to create more jobs;

- Employment policies in enterprises, cooperatives, collective and private entities;

Employment policies for specific subjects (people with disabilities, juveniles, elderly people and other subjects), at home-workers, moving laborers and some other subjects as prescribed under the law;

- Unemployment insurance.

c) Manage employment service organizations in accordance with the law; issue, re-issue, extend, revoke or re-receive employment service licenses of enterprises providing employment services under the authorization of the provincial People's Committee;

 d) Issue, re-issue and revoke work permits for workers who are foreign citizens to work in Vietnam in accordance with the labor law;

        7. Perform some other tasks assigned by the Board of directors of the Department.

VI. Department of Social Affairs - Department of Child Care, Protection and Gender Equality

1. Social assistance activities

a) Develop long-term and annual programs, projects, and plans on social assistance;

b) Direct, instruct, and carry out the review, synthesis and statistics of the number of objects social assistance objects in the province;

c) Implement and comply with the provisions of law, the decision of the Provincial People's Committee, the Chairman of the Provincial People's Committee and the approved plan on social protection policies;

d) Support and provide guidance on the implementation of regimes and policies for social assistance subjects;

đ) Implement emergency assistance at the Department and coordinate with People's Committees of wards, districts, and cities to implement emergency assistance for people in difficult and special circumstances;

e) Coordinate with the Department of Child Care, Protection and Gender Equality, relevant sectors, agencies, and organizations to develop and direct the implementation of the project of child care and protection for children with special circumstances;

g) Make a plan and monitor the compliance with the policies on social allowances and social relief; solve and answer questions about the policies and regimes on social assistance;

h) Perform the function of State management for social association organizations; develop a network of social assistance organizations in the province; receive social protection beneficiaries with difficulties into social assistance organizations;

i) Guide and develop some typical socialization models of social assistance.

2. Poverty reduction

a) Develop long-term and annual programs, projects, and plans on the implementation of policies on poverty reduction;

b) Direct, instruct, carry out, and monitor the implementation of the policies and regimes for poor households, the poor, near-poor, and near-poor households

c) Direct, instruct, and carry out the review, synthesis and statistics of the number of poor households and near-poor households in the province; implement the activities under the National Targeted Programs for New Rural Development and Sustainable Poverty Reduction Support Program. Apply the information technology in the management of poor and near poor households.

d) Direct the development, introduction and replication of a number of typical, new and effective models of poverty reduction.

đ) Support the Permanent Steering Committee for Poverty Reduction – Employment to maintant the relationship with member units of the Steering Committee.

3. Child Care and Protection

a) Guide and implement the program and plan on child care and protection under the ctivities in the province;

b) Guide and inspect the implementation of the provisions of the law on child protection and care under the management scope of the Department;

c) Organize the National Action Program for children, the national programs, projects and plans for the protection and care of children with special circumstances;

d) Monitor and review the implementation of child rights in accordance with the law; regimes and policies on child protection and care; manage the issuance of health insurance cards for children under 06 years old;

 

đ) Support the Director of the Department in the performance of the State management function on activities of the National Fund For Vietnamese Children.

4. Gender Equality:

a) Develop, direct and implement the policies, programs and plans on gender equality of the province to concretize national strategies, policies, targets and legal documents on gender equality in the province;

b) Advise the Provincial People's Committee to integrate gender equality issues into the development and implementation of strategies, plans and socio-economic development plans in the province; carry out the measures to promote gender equality in accordance with socio-economic conditions of the province

 c) Propagandize, disseminate, and educate about gender and policies and laws on gender equality to the people in the province;

d)  Develop plans and organize programs on gender equality, train for officers and workers who working related to gender equality in the province; develop mechanisms and policies to mobilize human resources and funding to implement activities on gender equality in the province;

đ) Advise the Director of the Department to collect and handling information and data on gender equality in the province; organize periodical preliminary and final reviews and report on the performance results of gender equality activities in the province;

e) Advise the Director of the Department in inter-branch coordination, monitor the implementation of the law on gender equality; propose to reward individuals and units to well implement gender equality; settle complaints, denounce and handle violations of the law on gender equality in the province.

5. Perform some other tasks assigned by the Board of directors of the Department.

VII. Department of Social Evil Prevention of Hau Giang province

1. Get out of the situation regularly, provide solutions and develop plans (annual and long-term plans) and projects on social evils prevention, especially drug use and prostitution in the province in order to advise the Director of the Department of Labor - Invalids and Social Affairs to submit to the provincial People's Committee for consideration and decision;

2. Coordinate relevant levels, branches and unions in the implementation of approved projects and plans;

3. Advise the Department of Labor, War Invalids and Social Affairs in organizing, inspecting, evaluating and classifying communes, wards and towns where no have drug use and prostitution, develop the movements and advanced models; report periodically and irregularly to the superior management agencies promptly;

4. Coordinate with relevant agencies and organizations to inform, propagate, mobilize and disseminate the regulations and laws on social evils prevention; propagandize to fight against social evils; manage and help addict to re-integrate into the community after drug detoxification;

5. Advise the Director of the Department of Labor, War Invalids and Social Affairs in providing professional and technical guidance to the Center for Treatment - Education - Social Labor; manage, educate, treat, and prodive vocational training programs for drug addicts, sex workers and post-detoxification people, after re-integration into the community, settle complaints according to regulations and by management level;

6. Manage officers, facilities, assets, funding sources for social evils prevention under the law; guide and inspect the implementation of policies and regimes for preventing and fighting against social evils strictly according to the State regulations. Organize and implement the approved international projects of social evils prevention effectively;

7. Prevent HIV/AIDS transmission under the regulations;

8. Receive and support the reintegration into community for victims of trafficking;

9. Support the Department of Labor, War Invalids and Social Affairs in the provision of advises for the Provincial People's Committee to solve social problems after detoxification;

10. Implement international cooperation on social evils prevention as assigned by the Provincial People's Committee and Department of Labor - Invalids and Social Affairs;

11. Participating in inspection and check in assigned areas;

12. Update and manage objects in the province;

13. Request Center for Treatment - Education - Social Labor and District Department of Labor - Invalids and Social Affairs to make periodic and extraordinary reports on detoxification and social evils prevention for advising the Department of Labor - Invalids and Social Affairs and reporting to the Provincial People's Committee;

14. Perform other duties assigned by the Director of Department of Labor - Invalids and Social Affairs.

 

Đang online: 3
Hôm nay: 136
Đã truy cập: 1722720
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.