chuc nang nhiem vu cua so - Sở Lao động Thương binh và Xã hội

 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ 
SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH HẬU GIANG

I. Vị trí và chức năng

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan chuyên môn thuộc  Ủy ban nhân dân tỉnh, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về: Lao động; việc làm; dạy nghề; tiền lương; tiền công; bảo hiểm xã hội (bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp); an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn xã hội (sau đây gọi chung là lĩnh vực lao động, người có công và xã hội).

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản theo quy định của pháp luật; chịu sự chỉ đạo, quản lý và điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Trình Ủy ban nhân dân tỉnh:

a) Dự thảo quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm; chương trình, đề án, dự án, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước về lao động, người có công và xã hội thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

b) Dự thảo văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

c) Dự thảo văn bản quy định điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh đối với Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Sở; Trưởng, Phó trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (gọi tắt là UBND cấp huyện).

2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh:

a) Dự thảo các văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội;

b) Dự thảo quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể, tổ chức lại các đơn vị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định của pháp luật.

3. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án và các vấn đề khác về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến, giáo dục, theo dõi thi hành pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước được giao.

4. Về lĩnh vực việc làm và bảo hiểm thất nghiệp:

a) Tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, giải pháp về việc làm, chính sách phát triển thị trường lao động của tỉnh theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền;

b) Hướng dẫn và thực hiện các quy định của pháp luật về:

- Chỉ tiêu và các giải pháp tạo việc làm tăng thêm;

- Chính sách tạo việc làm trong các doanh nghiệp, hợp tác xã, các loại hình kinh tế tập thể, tư nhân;

- Chính sách việc làm đối với đối tượng đặc thù (người khuyết tật, người chưa thành niên, người cao tuổi và các đối tượng khác), lao động làm việc tại nhà, lao động dịch chuyển và một số đối tượng khác theo quy định của pháp luật;

- Bảo hiểm thất nghiệp.

c) Quản lý các tổ chức dịch vụ việc làm theo quy định của pháp luật; cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi hoặc nhận lại giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm theo sự ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh;

d) Cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép lao động cho lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam theo quy định của pháp luật lao động.

5. Về lĩnh vực người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng:

a) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác tuyển chọn người lao động đi làm việc ở nước ngoài thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở;

b) Hướng dẫn, tiếp nhận đăng ký hợp đồng của người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng cá nhân và của doanh nghiệp đưa người lao động đi thực tập nâng cao tay nghề ở nước ngoài có thời hạn dưới 90 ngày và kiểm tra, giám sát việc thực hiện đăng ký hợp đồng;

c) Thống kê số lượng các doanh nghiệp hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và số lượng người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

d) Thông báo cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài trở về nước nhu cầu tuyển dụng lao động ở trong nước; hướng dẫn, giới thiệu người lao động đăng ký tìm việc làm;

đ) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan giải quyết theo thẩm quyền các yêu cầu, kiến nghị của tổ chức và cá nhân trong lĩnh vực người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

6. Về lĩnh vực dạy nghề:

a) Tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án phát triển dạy nghề ở địa phương sau khi được phê duyệt;

b) Hướng dẫn và kiểm tra việc tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về dạy nghề; tiêu chuẩn giáo viên và cán bộ quản lý dạy nghề; quy chế tuyển sinh, quy chế thi, kiểm tra, công nhận tốt nghiệp và việc cấp văn bằng, chứng chỉ nghề; chế độ chính sách đối với cán bộ quản lý, giáo viên dạy nghề và học sinh, sinh viên học nghề theo quy định của pháp luật; quản lý việc đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia sau khi được phân cấp; cấp, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề theo thẩm quyền;

c) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ quản lý và giáo viên dạy nghề; tổ chức hội giảng giảng viên, giáo viên dạy nghề, hội thi thiết bị dạy nghề tự làm cấp tỉnh, các hội thi có liên quan đến công tác học sinh, sinh viên học nghề.

7. Về lĩnh vực lao động, tiền lương:

a) Hướng dẫn việc thực hiện hợp đồng lao động, đối thoại tại nơi làm việc, thương lượng tập thể, thỏa ước lao động tập thể, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất, giải quyết tranh chấp lao động và đình công; chế độ đối với người lao động trong sắp xếp, tổ chức lại và chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp phá sản, doanh nghiệp giải thể, doanh nghiệp cổ phần hóa, giao, bán doanh nghiệp;

b) Hướng dẫn việc thực hiện chế độ tiền lương theo quy định của pháp luật;

c) Hướng dẫn chế độ, chính sách ưu đãi đối với lao động nữ, lao động là người khuyết tật, người lao động cao tuổi, lao động chưa thành niên, lao động là người giúp việc gia đình và một số lao động khác;

d) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về cho thuê lại lao động tại địa phương;

đ) Thống kê số lượng các doanh nghiệp cho thuê lại lao động, thực hiện việc cho thuê lại lao động, bên thuê lại lao động và số lượng người lao động thuê lại.

8. Về lĩnh vực bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện:

a) Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh kiến nghị các Bộ, ngành có liên quan giải quyết những vấn đề về bảo hiểm xã hội thuộc thẩm quyền;

b) Tiếp nhận hồ sơ và tổ chức thẩm định số lượng lao động tạm thời nghỉ việc đối với trường hợp doanh nghiệp xin tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất;

c) Thực hiện chế độ, chính sách về bảo hiểm xã hội theo phân cấp hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh và theo quy định của pháp luật.

9. Về lĩnh vực an toàn lao động:

a) Hướng dẫn, tổ chức thực hiện Chương trình quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động; Tuần lễ quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động và phòng, chống cháy nổ;

b) Hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động trong phạm vi địa phương;

c) Hướng dẫn và triển khai công tác quản lý, kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa đặc thù về an toàn lao động; tiếp nhận hồ sơ và giải quyết thủ tục công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa đặc thù về an toàn lao động tại địa phương;

d) Hướng dẫn về công tác kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; tiếp nhận tài liệu và xác nhận việc khai báo, sử dụng các loại máy, thiết bị vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động;

đ) Chủ trì, phối hợp tổ chức điều tra tai nạn lao động chết người, tai nạn lao động nặng làm bị thương từ 02 người lao động trở lên; điều tra lại tai nạn lao động, sự cố nghiêm trọng đã được người sử dụng lao động điều tra nếu có khiếu nại, tố cáo hoặc khi xét thấy cần thiết;

e) Tiếp nhận tài liệu thông báo việc tổ chức làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong một năm của doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân có sử dụng lao động trên địa bàn quản lý.

10. Về lĩnh vực người có công:

a) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật đối với người có công với cách mạng;

b) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện quy hoạch hệ thống cơ sở xã hội nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công với cách mạng, các công trình ghi công liệt sĩ; quản lý các công trình ghi công liệt sĩ theo phân cấp trên địa bàn;

c) Chủ trì, phối hợp tổ chức công tác tiếp nhận và an táng hài cốt liệt sĩ; thông tin, báo tin về mộ liệt sĩ; thăm viếng mộ liệt sĩ, di chuyển hài cốt liệt sĩ;

d) Tham gia Hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh về giám định thương tật và tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do thương tật đối với người có công với cách mạng;

đ) Quản lý đối tượng, hồ sơ đối tượng và kinh phí thực hiện các chính sách, chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng và thân nhân của họ;

e) Hướng dẫn và tổ chức các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”; quản lý và sử dụng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” cấp tỉnh.

11. Về lĩnh vực bảo trợ xã hội:

a) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo, Nghị quyết đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững và các chính sách giảm nghèo, Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi Việt Nam và các đề án, chương trình về bảo trợ xã hội khác có liên quan;

b) Tổng hợp, thống kê số lượng người cao tuổi, người khuyết tật, người rối nhiễu tâm trí, người tâm thần, đối tượng trợ giúp xã hội thường xuyên, đột xuất, hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội khác;

c) Tổ chức xây dựng mạng lưới cơ sở bảo trợ xã hội, tổ chức cung cấp các dịch vụ công tác xã hội, cơ sở chăm sóc người khuyết tật, cơ sở chăm sóc người cao tuổi và các loại hình cơ sở khác có chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội.

12. Về lĩnh vực bảo vệ và chăm sóc trẻ em:

a) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch, mô hình, dự án về bảo vệ, chăm sóc trẻ em;

b) Tổ chức, theo dõi, giám sát, đánh giá việc thực hiện các quyền trẻ em theo quy định của pháp luật; các chế độ, chính sách về bảo vệ, chăm sóc trẻ em; xây dựng xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em;

c) Quản lý và sử dụng Quỹ Bảo trợ trẻ em cấp tỉnh.

13. Về lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội:

a) Thực hiện nhiệm vụ thường trực về phòng, chống mại dâm; hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ, tổ chức quản lý, triển khai thực hiện công tác phòng, chống mại dâm, cai nghiện bắt buộc, cai nghiện tự nguyện, quản lý sau cai nghiện, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán theo phân cấp, ủy quyền;

b) Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ, tổ chức quản lý đối với các cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở cai nghiện tự nguyện, cơ sở quản lý sau cai nghiện, cơ sở hỗ trợ nạn nhân theo phân cấp, ủy quyền.

14. Về lĩnh vực bình đẳng giới:

a) Hướng dẫn lồng ghép vấn đề bình đẳng giới vào việc xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương; tham mưu tổ chức thực hiện các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của địa phương;

b) Là cơ quan thường trực của Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ cấp tỉnh, có trách nhiệm bảo đảm các điều kiện hoạt động của Ban và sử dụng bộ máy của mình để tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Ban.

15. Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, các hội và các tổ chức phi chính phủ thuộc lĩnh vực lao động, người có công và xã hội.

16. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội của địa phương.

17. Thực hiện hợp tác quốc tế về các lĩnh vực thuộc chức năng quản lý nhà nước của Sở theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

18. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực lao động, người có công và xã hội đối với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện và chức danh chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã.

19. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật và công nghệ; xây dựng cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực được giao.

20. Triển khai thực hiện chương trình cải cách hành chính của Sở theo mục tiêu chương trình cải cách hành chính của Ủy ban nhân dân tỉnh.

21. Kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm pháp luật và giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội theo quy định của pháp luật và theo sự phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.

22. Tổ chức thực hiện các dịch vụ công trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở.

23. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao với Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

24. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở theo hướng dẫn của Liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Nội vụ và theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh.

25. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, viên chức và lao động thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật và theo sự phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.

26. Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và theo phân công, phân cấp hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.

27. Thực hiện công tác pháp chế theo quy định tại Điều 6, Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế và các quy định pháp luật hiện hành có liên quan.

28. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao và theo quy định của pháp luật.

 

FUNCTION, MISSION

HAU GIANG PROVINCE DEPARTMENT OF LABOUR – INVALIDS AND SOCIAL AFFAIRS

I. Position and function

1. Department of Labour – Invalids and Social Affairs which is a specialized agency under Provincial People’s Committee, implements function of consultancy and helps Provincial People’s Committee manage State in terms of: Labour; employment; vocational training; salary; wages; social insurance (compulsory social insurance, voluntary social insurance, unemployment insurance); labour safety; meritorious people; social protection; child protection and care; gender equality; prevention of social evils (Hereinafter referred to as labor, meritorious people and society).

2. Department of Labour – Invalids and Social Affairs has legal status, seal and account as prescribed by law; under the direction, management and administration of Provincial People’s Committee; simultaneously under the direction, inspection and professional guidance of the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs.

II. Missions and rights

1. Submit to Provincial People’s Committee:

a) Draft decisions and directives; long-term, 5-year and annual plans; programs, schemes, projects and measures to organize the implementation of state administrative reform missions on labor, meritorious people and society under state management scope of  Department of Labor - Invalids and Social Affairs;

b) Draft documents that regulate functions, missions, rights and organizational structure of Department of Labor - Invalids and Social Affairs;

c) Draft documents that regulate conditions, standard and titles for Heads and Deputy Head of units under Department; Head and Deputy Head of Department of Labor - Invalids and Social Affairs belongs to Peoples Committees of districts, towns and cities under province (hereinafter referred to as District People’s Committees).

2. Submit to Chairman of Provincial People’s Committee:

a) Draft documents under promulgating competence of the Chairman of Provincial People’s Committee in terms of labor, meritorious people and social affairs;

b) Draft decision on establishment, merger, separation, dissolution, reorganization of units under Department of Labor - Invalids and Social Affairs in accordance with law.

3. Organize the implementation of legal documents, plans, programs, schemes, projects and other issues in the field of labor, meritorious people and social affairs after approval; Send information, propagandize, guide, popularize, educate, monitor and execute law in the fields under state management assigned.

4. In the field of employment and unemployment insurance:

a) Organize the implementation of planning, plans, programs, projects, employment solutions and labor market development policies of the province under direction of competent agencies;

b) Guide and implement the provisions of law on:

- Targets and solutions to create more jobs;

- Policies to create jobs in enterprises, cooperatives, collective and private economic types;

- Employment policies for specific subjects (the disables, juveniles, elderly people and the others), workers working at home, moving employees and some other subjects according to provisions of law;

- Unemployment insurance.

c) Manage employment service organizations in accordance with law; issue, re-issue, extend, withdraw or receive permits for employment service of enterprises providing such services under the authorization of Provincial People’s Committee;

d) Issue, re-issue and withdraw labour permits for workers who are foreign people, work in Vietnam in accordance with the labour law.

5. In the field of Vietnamese workers working abroad under contracts:

a) Guide and organize the selection of workers working abroad under state management of Department;

b) Guide and receive contract registration of workers working abroad under individual contracts and enterprises sending workers abroad for skills improvement with duration of under 90 days and inspect and supervise the implementation of contract registration;

c) Count the number of enterprises sending Vietnamese workers to work abroad under contracts and the number of employees working abroad under contracts;

d) Notify workers working abroad to return hometown to meet domestic recruitment demand; guide and introduce workers to register for searching job;

đ) Preside and coordinate with relevant agencies for settlement according to requests and proposals of organizations and individuals in the field of Vietnamese workers working abroad under contracts.

6. In the field of vocational training:

a) Organize the implementation of plans, programs, schemes, projects in localities for development of vocational training after approval;

b) Guide and inspect the implementation of provisions under law on vocational training; standards for vocational training teachers and managers; enrollment regulations, regulations on examination, examination, graduation recognition and diploma issuance and vocational certificates; policy regimes for managers, vocational training teachers and students according to provisions of law; manage assessment and issuance of national vocational certificate after being arranged; grant and withdraw certificate of vocational training registration according to competence;

c) Guide and organize the implementation of training, improvement and use for vocational managers and teachers; organize lectures for vocational training lecturers and teachers, contest of provincial vocational training hand-made equipment, and other contests related to students who desire to learn vocation.

7. In the field of labour and salary:

a) Guide the implementation of labour contracts, workplace communication, collective negotiation, collective labour agreements, labour discipline, material responsibility, settlement of labour dispute and strikes ; regime for employees in arranging, reorganizing and transforming state-owned enterprises, bankrupt enterprises, dissolved enterprises, equitized enterprises, and enterprises for sales;

b) Guide the implementation of salary regime according to provisions of law;

c) Guide preferential regimes and policies for workers who are female, disable, elderly, juvenile,  family maid and the others;

d) Guide and organize the implementation of provisions under law on subletting workers in the locality;

đ) Count the number of enterprises subletting workers, supply service of worker sublease and the number of subleased employees.

8. In the field of compulsory social insurance, voluntary social insurance:

a) Consult Provincial People’s Committee to request relevant Ministries and Departments to solve social insurance issues under their competence;

b) Receive documents and organize appraisal of the number of employees who are temporarily absent from work in cases enterprises apply for temporary cessation of contributions to retirement and death fund;

c) Implement regimes and policies on social insurance according to the decentralization or authorization of provincial People’s Committees and according to law provisions

9. In the field of labor safety:

a) Guide and organize the implementation of National program on labor safety and labor hygiene; National Week on labor safety, labor hygiene and fire prevention;

b) Guide the implementation of legal provisions on working time, rest time and labor safety and labor hygiene within the locality;

c) Guide and execute the management and inspection of specific quality of products and goods on labor safety; receive records and settle procedures for conformity announcement of specific products and goods on labor safety in the locality;

d) Guide on technical inspection of labor safety; receive documents and confirm declaration and use of machines, equipment and materials with strict requirements on labor safety;

đ) Preside and coordinate to implement investigation of deadly labor accidents and heavy labor accidents injuring two or more employees; re-investigate labor accidents and serious incidents investigated by employers if there are complaints or denunciations or necessary;

e) Receive documents that notify organization of overtime work from over 200 hours to 300 hours in a year of enterprises, agencies, organizations and individuals that employ employees in the managed areas.

10. In the field of meritorious people:

a) Guide and organize the implementation of legal provisions for meritorious people to revolution;

b) Guide and organize planning for system of social establishments to nurture and take care of meritorious people to revolution and the works of public meritorious martyrs recognition; manage the works of meritorious martyrs recognition according to the decentralization in the locality;

c) Preside and coordinate to organize reception and burial of martyrs’ skeleton; notify and send information about martyrs’ graves; visit martyrs’ graves, move the skeleton of martyrs;

d) Participate in Council of provincial medical inspection on injury and rate of working capacity decline due to injury for meritorious people to revolution;

đ) Manage subjects and records as well as funding for implementation of preferential policies and regimes for meritorious people to revolution and their relatives;

e) Guide and organize the movements of “Gratitude”; manage and use the provincial fund of “Gratitude”.

11. In the field of social protection:

a) Guide and organize the implementation of National Target Program on Poverty Reduction, the Resolution on promoting sustainable poverty reduction and poverty reduction policies, the National Action Program for the Elderly and other relevant social protection schemes and programs;

b) Synthesize and count the number of elderly people, the disables, people with mental disorders, mentally ill people, regular and irregular social support subjects, poor households, nearly poor households and other social protection objects;

c) Organize to construct a network of social protection establishments and organizations that provide social work services, facilities for caring the disables, the elderly and other types of caring and nurturing social protection objects.

12. In the field of child protection and care:

a) Guide and organize the implementation of programs, plans, models and projects on child protection and care;

b) Organize, monitor, supervise and evaluate the implementation of child rights in accordance with the law; regimes and policies on child protection and care; construct communes, wards and towns in conformity to children;

c) Manage and use Provincial Child Protection Fund

13. In the field of social evils prevention:

a) Implement permanent missions on prostitution prevention; Guide, organize and manage implementation of prostitution prevention, compulsory detoxification, voluntary detoxification, post-detox management, support for victims of trafficking according to decentralization and authorization;

b) Guide profession and organize management for compulsory and voluntary detoxification facilities, post-detox management facilities, and victim support ones according to decentralization and authorization

14. In the field of gender equality:

a) Guide integration of issues in relation to gender equality with construction and implementation of local socio-economic development strategies, planning and plans; advise the implementation of measures to promote gender equality in accordance with local socio-economic conditions;

b) As a standing body of Committee for the Advancement of Women at the provincial level, it is responsible for ensuring the operational conditions of Committee and using its apparatus to organize the implementation of its missions.

15. Assist the Provincial People’s Committee in the state management for enterprises, collective economic and private economic organization, associations and non-governmental organizations in the field of labor, meritorious people and social affairs.

16. Guide and inspect the implementation of autonomy and self-responsibility mechanism for public non-business units operating in the field of labor, meritorious people and social affairs of the locality.

17. Implement international cooperation in the fields belonging to state management function of Department in accordance with the law and assigned, decentralized or authorized by the Provincial People’s Committee, Chairman of the Provincial People’s Committee.

18. Guide on profession in the field of labor, meritorious people and social affairs for Division of Labor, War Invalids and Social Affairs under district-level People’s Committees and professional titles under Communal People’s Committee.

19. Organize research and application of scientific - technical and technological advances; build databases, system of information and storage to serve state management and professional work for the assigned fields.

20. Carry out implementing Department’s administrative reform programs in accordance with the objectives of administrative reform program from Provincial People’s Committee

21. Check, inspect and handle violations of law and settle complaints and denunciations, prevent corruption in the field of labor, meritorious people and social affairs according to the provisions of law and arrangement of Provincial People’s Committee.

22. Organize the implementation of public services in the field of labor, meritorious people and social affairs under scope of Department’s state management.

23. Send information, extraordinary and periodic report on the implementation of assigned tasks to Provincial People’s Committee and Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs.

24. Regulate functions, missions, rights, organizational structure and working relationships of the units under Department in accordance with functions, missions, rights and organizational structure of The Department as guided by Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs and the Ministry of Home Affairs and according to regulations of the Provincial People’s Committee.

25. Manage the organizational structure, civil servant payroll, civil servant rank, position, structure of officials according to job titles and number of people working in public non-business units; implement the salary regime and policies, regimes of remuneration, training, reward and discipline for officials and employees managed according to the provisions of law and according to assigned or authorized by the Provincial Peoples Committee.

26. Manage and be responsible for assigned finance and assets in accordance with law and as assigned, decentralized or authorized by Provincial People’s Committee.

27. Implement legal work as stipulated in Article 6, Decree No. 55/2011/ND-CP dated July 4th, 2011 of the Government on regulating the functions, missions, rights and organizational apparatus of legal organizations and relevant current legal regulations.

28. Implement other missions assigned by Provincial People’s Committee, Chairman of Provincial People’s Committee and in accordance with the law.


 

 

Đang online: 3
Hôm nay: 325
Đã truy cập: 1722909
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.