cong trinh du an han muc dau tu - Sở Lao động Thương binh và Xã hội

 

Kế hoạch mua sắm tài sản, trang thiết bị phục vụ công tác quản lý đối tượng, hồ sơ, quản lý tài chính phục vụ công tác người có công với cách mạng năm 2022

Ngày 11-12-2021

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hậu Giang xây dựng Kế hoạch mua sắm tài sản, trang thiết bị phục vụ công tác quản lý đối tượng, hồ sơ, quản lý tài chính phục vụ công tác người có công với cách mạng năm 2022, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện quản lý đối tượng, hồ sơ, quản lý tài chính về công tác người có công của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện thị xã, thành phố, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Tăng cường sự quản lý, khai thác có hiệu quả tài sản cơ quan, từng bước trang bị đồng bộ và đảm bảo định mức quy định đối với từng chức danh, vị trí cho 01 phòng làm việc của cơ quan, đơn vị.

- Thay thế trang thiết bị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện thị xã, thành phố tại các vị trí công việc quản lý đối tượng, hồ sơ, quản lý tài chính về công tác người có công đã được trang bị từ năm 2013 đến nay đã hư hỏng.

2. Yêu cầu

- Mua sắm tài sản, trang thiết bị phục vụ công tác quản lý đối tượng, hồ sơ, quản lý tài chính phục vụ công tác người có công với cách mạng năm 2022 được thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định hiện hành.

- Đảm bảo kinh phí mua sắm tài sản, trang thiết bị phục vụ công tác quản lý đối tượng, hồ sơ, quản lý tài chính phục vụ công tác người có công với cách mạng năm 2022, thực hiện tiết kiệm, hiệu quả cho các hoạt động chung của cơ quan.

II. NỘI DUNG

1. Tài sản, trang thiết bị phục vụ công tác quản lý đối tượng, hồ sơ, quản lý tài chính phục vụ công tác người có công với cách mạng

- Mua sắm tài sản, trang thiết bị phục vụ công tác quản lý đối tượng, hồ sơ, quản lý tài chính phục vụ công tác người có công với cách mạng năm 2021 (gọi chung là tài sản cơ quan) ngoài chương trình, dự án đảm bảo cho hoạt động của cơ quan, đơn vị nói chung và phục vụ thực hiện tốt công tác chăm lo cho người có công của Sở Lao động- Thương binh và Xã hội và Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện thị xã, thành phố.

- Tên loại, số lượng, định mức tài sản mua sắm tài sản, trang thiết bị phục vụ công tác quản lý đối tượng, hồ sơ, quản lý tài chính phục vụ công tác người có công với cách mạng năm 2021 thực hiện theo quy định tại Quyết định số 50/2017/QĐ -TTg ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị.

- Rà soát, điều chuyển nội bộ các tài sản, trang thiết bị đảm bảo phục vụ cho hoạt động chuyên môn của công chức nhằm khai thác có hiệu quả tài sản công.

2. Thời gian, kinh phí thực hiện

- Thời gian: Thực hiện trong năm 2022.

- Kinh phí thực hiện: Ngân sách trung ương - Kinh phí thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2022.

(Đính kèm phụ lục chi tiết)

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Văn phòng Sở chủ trì phối hợp với các phòng chuyên môn phụ trách công tác người có công có liên quan tổ chức mua sắm, sửa chữa, bảo dưỡng tài sản, trang thiết bị phục vụ công tác quản lý đối tượng, hồ sơ, quản lý tài chính phục vụ công tác người có công với cách mạng năm 2022 của Sở và điều chuyển các tài sản, trang thiết bị, phương tiện làm việc phù hợp yêu cầu thực tế, đúng quy định, đảm bảo phục vụ tốt công tác chuyên môn chăm lo, quản lý về người có công.

2. Phòng Kế hoạch - Tài chính đảm bảo các nguồn kinh phí mua sắm, sửa chữa, bảo dưỡng tài sản, trang thiết bị phục vụ công tác quản lý đối tượng, hồ sơ, quản lý tài chính phục vụ công tác người có công với cách mạng năm 2022 và hướng dẫn Văn phòng Sở, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện thị xã, thành phố thực hiện các thủ tục mua sắm tài sản và thanh toán, điều chuyển tài sản theo quy định hiện hành.

3. Các phòng chuyên môn thuộc Sở phụ trách công tác người có công; Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện thị xã, thành phố có trách nhiệm quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị đúng mục đích, nếu để xảy ra lãng phí, thất thoát thì Trưởng phòng chuyên môn phải chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở.

Công trình, dự án

Ngày 25-12-2020

Tên dự án

Mục tiêu chính

Lĩnh vực

Loại dự án

Thời gian thực hiện

Kinh phí dự án

(ĐVT: đồng)

Loại hình tài trợ

Nhà tài trợ

Tình trạng dự án

I. Dự án đang chuẩn bị đầu tư

1. Công trình: Sửa chữa, cải tạo và nâng cấp Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh hậu Giang

Thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tri ân đối với các Liệt sỹ

Người có công với cách mạng

Cải tạo, sửa chữa

2021

6.304.000.000

Đang trình Bộ LĐTBXH xin vốn đầu tư

2. Công trình: Sửa chữa, cải tạo và nâng cấp Nghĩa trang liệt sĩ Tầm Vu, huyện Châu Thành A

Thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tri ân đối với các Liệt sỹ

Người có công với cách mạng

Cải tạo, sửa chữa

2021

4.826.000.000

Đang trình Bộ LĐTBXHxin vốn đầu tư

II. Dự án đang triển khai

1. Công trình Nâng cấp vỏ mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tầm vu, huyện Châu Thành A

Thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tri ân đối với các Liệt sỹ

Người có công với cách mạng

Cải tạo, sửa chữa

2020

3.263.524.000

Đang triển khai

2. Công trình Nghĩa Trang liệt sĩ tỉnh Hậu Giang. Hạng mục hàng rào.

Thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tri ân đối với các Liệt sỹ

Người có công với cách mạng

Cải tạo, sửa chữa

2020

6.557.255.000

Đang triển khai

3. Công trình mua sắm bia ghi tên LS tại NTLS tỉnh Hậu Giang

Thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tri ân đối với các Liệt sỹ

Người có công với cách mạng

Cải tạo, sửa chữa

2020

300.000.000

Đang triển khai

4. Công trình mua sắm bia ghi tên LS tại NTLS tỉnh Hậu Giang (Điều chỉnh thông tinh trên bia mộ LS)

Thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tri ân đối với các Liệt sỹ

Người có công với cách mạng

Cải tạo, sửa chữa

369.221.000

Đang triển khai

5. Mua sắm máy móc, thiết bị: thiết bị y tế, công cụ, dụng cụ phục hồi chức năng và giường ngủ phục vụ đối tượng.

Phục vụ công tác quản lý, chăm sóc và nuôi dưỡng đối tượng của Trung tâm.

Bảo trợ xã hội

Dự án phát triển hệ thống trợ giúp xã hội đối với các đối tượng yếu thế.

2020

3.993.119.000

Đang trong gian đoạn nghiệm thu và hướng dẫn sử dụng

6. Mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác quản lý và tổ chức sinh hoạt tập thể cho đối tượng.

Phục vụ công tác quản lý, chăm sóc và nuôi dưỡng đối tượng của Trung tâm.

Bảo trợ xã hội

Dự án phát triển hệ thống trợ giúp xã hội đối với các đối tượng yếu thế.

2020

980.260.000

Đang trong gian đoạn nghiệm thu và hướng dẫn sử dụng

III. Dự án đã hoàn thành

1. Nghĩa Trang liệt sĩ tỉnh Hậu Giang

Thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ

Người có công với cách mạng

Xây dựng mới

2005 -2012

43.868.020.258đ

Hoàn thành

2. Đền thờ Liệt sĩ tỉnh Hậu Giang

Thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ

Người có công với cách mạng

Xây dựng mới

2017 -2019

14.799.023.000

Hoàn thành

3. Nâng cấp vỏ mộ và xây dựng bia ghi tên liệt sĩ tại Nghĩa Trang liệt sĩ tỉnh Hậu Giang

Thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ

Người có công với cách mạng

Cải tạo, sửa chữa

2018

7.494.764.000

Hoàn thành

4. Công trình Nâng cấp vỏ mộ và xây dựng bia ghi tên liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Hậu Giang (giai đoạn 02)

Thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ

Người có công với cách mạng

Cải tạo, sửa chữa

2019

1.755.992.000

Hoàn thành

5. Công trình Nghĩa Trang liệt sĩ tỉnh Hậu Giang (Hạng mục hàng rào phía sau)

Thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ

Người có công với cách mạng

Cải tạo, sửa chữa

2019

996.499.000

Hoàn thành

6. Công trình Mua sắm Bia ghi tên liệt sĩ và trang, thiết bị phục vụ Đền Thờ liệt sĩ tỉnh

Thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ

Người có công với cách mạng

Cải tạo, sửa chữa

2019

994.747.000

Hoàn thành

Đang online: 4
Hôm nay: 2007
Đã truy cập: 1710972
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.