thong tin lanh dao cua dong vi truc thuoc - Sở Lao động Thương binh và Xã hội

 

THÔNG TIN LÃNH ĐẠO CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ

I

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM TỈNH HẬU GIANG

02933.870.115

 

1

Nguyễn Ngọc Phước

Giám đốc TT

 

phuocnn.sldtbxh@haugiang.gov.vn

2

Trần Chí Cường

P.Giám đốc TT

0918 707 361

cuongtc.sldtbxh@haugiang.gov.vn

3

Trần Xuân Duyên

P.Giám đốc TT

0918134343

duyentx.sldtbxh@haugiang.gov.vn

4

Nguyễn Thị  Ngọc Sáng

P.Giám đốc TT

0989671981

sangntn.sldtbxh@haugiang.gov.vn

II

TRUNG TÂM CÔNG TÁC XÃ HỘI TỈNH HẬU GIANG

02933 962 277

 

1

Lê Văn Cao

Giám đốc TT

0919 438573

caolv.sldtbxh@haugiang.gov.vn

2

Phùng Văn Ngoan

P.Giám đốc TT

0918 107 509

(Đang cập nhật)

3

Phạm Thanh Phụng

P.Giám đốc TT

0969689650

phungpt.sldtbxh@haugiang.gov.vn

4

Nguyễn Thị Minh Lý

P.Giám đốc TT

01686 055 249

lyntm.sldtbxh@haugiang.gov.vn

 

LIST OF LEADERS OF THE UNITS UNDER THE DEPARMENT

NO

FULL NAME

POSITION

TEL

EMAIL

I

EMPLOYMENT SERVICE CENTER OF HAU GIANG PROVINCE

02933.870.115

 

1

Nguyen Ngoc Phuoc

Director

 

phuocnn.sldtbxh@haugiang.gov.vn

2

Tran Tri Cuong

Deputy Director

0918 707 361

cuongtc.sldtbxh@haugiang.gov.vn

3

Tran Xuan Duyen

Deputy Director

0918134343

duyentx.sldtbxh@haugiang.gov.vn

4

Nguyễn Thị  Ngọc Sáng

Deputy Director

0989671981

sangntn.sldtbxh@haugiang.gov.vn

II

SOCIAL WORK CENTER OF HAU GIANG PROVINCE

02933 962 277

 

1

Le Van Cao

Director

0919 438573

caolv.sldtbxh@haugiang.gov.vn

2

Phung Van Ngoan

Deputy Director

0918 107 509

(Updating)

3

Pham Thanh Phung

Deputy Director

0969689650

phungpt.sldtbxh@haugiang.gov.vn

4

Nguyen Thi Minh Ly

Deputy Director

01686 055 249

lyntm.sldtbxh@haugiang.gov.vn

Đang online: 1
Hôm nay: 415
Đã truy cập: 374608
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.