thong tin lanh dao cua phong chuyen mon - Sở Lao động Thương binh và Xã hội

 

Phòng chuyên môn thuộc Sở

Ngày 08-03-2021

THÔNG TIN LÃNH ĐẠO 
CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN THUỘC SỞSTT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

EMAIL

I

VĂN PHÒNG SỞ

0293.3878.982

878.982

1

Lâm Thị Kim Thương

Chánh Văn phòng

0975 424 145

thuongltk.sldtbxh@haugiang.gov.vn

2

Dương Thị Phương Liên

P.Chánh Văn phòng

0798 007 045

liendtp.sldtbxh@haugiang.gov.vn

3

Vũ Mạnh Thắng

P.Chánh Văn phòng

0908920506

thangvm.sldtbxh@haugiang.gov.vn

II

PHÒNG NGƯỜI CÓ CÔNG

0293.3582.172

 

1

Phan Thanh Hậu

Trưởng phòng

0903  822 637

haupt.sldtbxh@haugiang.gov.vn

2

Nguyễn Thị Phi Loan

P.Trưởng phòng

0939722329

loanntp.sldtbxh@haugiang.gov.vn

3 Lê Văn Hai P.Trưởng phòng 0984858503 hailv.sldtbxh@haugiang.gov.vn

III

PHÒNG THANH TRA

0293.3580.123

 

1

Phạm Hồng Vũ

Chánh Thanh tra

0911 001 819

vuph.sldtbxh@haugiang.gov.vn

2

Lê Minh Hoàng

P.Chánh Thanh tra

0918550359

hoanglm.sldtbxh@haugiang.gov.vn

IV

PHÒNG LAO ĐỘNG -VIÊC LÀM – GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

0293.3870.438

 

1

Dương Bích Loan

P.Trưởng phòng

0939050169

loandb.sldtbxh@haugiang.gov.vn

2

Ngô Văn Đúng

P. Trưởng phòng

0919 054 651

vandung.sldtbxh@haugiang.gov.vn

3

Nguyễn Thị Tuyết Trinh

P.Trưởng phòng

0903 711 819

trinhttt.sldtbxh@haugiang.gov.vn

V

PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

0293.3580.789

 

 1

Cao Văn Kiều

Trưởng phòng

0907317333

kieucv.sldtbxh@haugiang.gov.vn

 2

Đặng Ngọc Diệu

Phó Trưởng phòng

0945856176

dieudn.sldtbxh@haugiang.gov.vn

VI

PHÒNG BẢO TRỢ XÃ HỘI-TRẺ EM VÀ BÌNH ĐẲNG GIỚI

0293.3870.105

 

1

Châu Minh Khải Hoàn

Trưởng phòng

0907 571 601

hoancmk.sldtbxh@haugiang.gov.vn

2

Huỳnh Ngọc Văn

P.Trưởng phòng

0389057131

vanhn.sldtbxh@haugiang.gov.vn

VII

PHÒNG PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI TỈNH HG

02933.870.084

 

1

Trân Minh Thiện

Trưởng phòng

0913 185 567

thientm.sldtbxh@haugiang.gov.vn

2

Mai Quốc Thịnh

P.Trưởng phòng

0939288171

thinhmq.sldtbxh@haugiang.gov.vn

LIST OF LEADERS OF THE DIVISIONS UNDER THE DEPARMENT


NO

FULL NAME

POSITION

TEL

EMAIL

I

OFFICE DEPARTMENT

0293.3878.982

878.982

1

Lam Thi Kim Thuong

Chief of office

0975 424 145

thuongltk.sldtbxh@haugiang.gov.vn

2

Dang Ngoc Dieu

Deputy chief of office

0945856176

dieudn.sldtbxh@haugiang.gov.vn

3

Duong Thi Lien Phuong

Deputy chief of office

0798 007 045

liendtp.sldtbxh@haugiang.gov.vn

II

DEPARMENT OF MERITORIOUS PEOPLE

0293.3582.172

 

1

Phan Thanh Hau

Manager

0903  822 637

haupt.sldtbxh@haugiang.gov.vn

2

Nguyen Thi Phi Loan

Deputy Manager

0939722329

loanntp.sldtbxh@haugiang.gov.vn

3 Le Van Hai Deputy Manager 0984858503 hailv.sldtbxh@haugiang.gov.vn

III

DEPARTMENT OF INSPECTION

0293.3580.123

 

1

Pham Hong Vu

Chief Inspector

0911 001 819

vuph.sldtbxh@haugiang.gov.vn

2

Le Hoang Minh

Deputy Chief Inspector

0918550359

hoanglm.sldtbxh@haugiang.gov.vn

IV

DEPARTMENT OF VOCATIONAL TRAINING - EMPLOYMENT

0293.3580.442

 

1

Duong Bich Loan

Manager

0939050169

loandb.sldtbxh@haugiang.gov.vn

2

Ngo Van Dung

Deputy Manager

0919 054 651

vandung.sldtbxh@haugiang.gov.vn

3

Nguyen Thi Tuyet Trinh

Deputy Manager

0903 711 819

trinhttt.sldtbxh@haugiang.gov.vn

V FINANCIAL PLANNING DIVISION   0293.3580.789  
1 Cao Van Kieu Manager 0907317333 kieucv.sldtbxh@haugiang.gov.vn
2 Dang Ngoc Dieu Deputy Manager 0945856176 dieudn.sldtbxh@haugiang.gov.vn

VI

DEPARTMENT OF SOCIAL PROTECTION

0293.3870.105

 

1

Chau Minh Khai Hoan

Manager

0907 571 601

hoancmk.sldtbxh@haugiang.gov.vn

2

Huynh Ngoc Van

Deputy manager

0389057131

vanhn.sldtbxh@haugiang.gov.vn

VII

DEPARMENT OF SOCIAL EVIL PREVETION OF HG PROVINCE

02933.870.084

 

1

Trần Minh Thiện

Manager

0913 185 567

thientm.sldtbxh@haugiang.gov.vn

2

Mai Quoc Thinh

Deputy Manager

0939288171

thinhmq.sldtbxh@haugiang.gov.vn

Đang online: 3
Hôm nay: 96
Đã truy cập: 1722680
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.