thong tin lanh dao cua so - Sở Lao động Thương binh và Xã hội

 

Lãnh đạo Sở

Ngày 08-01-2021

LÃNH ĐẠO SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH HẬU GIANG

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

EMAIL

1

Trần Thanh Liêm

Giám đốc

0919 129 723

liemth.sldtbxh@haugiang.gov.vn

2

Hồng Xuân Bình

Phó Giám đốc

0909 709 927

binhhx.sldtbxh@haugiang.gov.vn

3

Võ Phú Cường

Phó Giám đốc

0918 797 791

cuongvp.sldtbxh@haugiang.gov.vn

4 Nguyễn Minh Thương Phó Giám đốc 0918 432 052 thuongnm.sldtbxh@haugiang.gov.vn

 

LIST OF LEADERS OF THE DEPARTMENT OF OF LABOR, WAR INVALIDS AND SOCIAL AFFAIRS OF HAU GIANG PROVINCE

NO

FULL NAME

POSITION

TEL

EMAIL

1

Tran Thanh Liem

Director

0909 709 927

liemth.sldtbxh@haugiang.gov.vn

2

Hong Xuan Binh

Deputy Director

0909 709 927

binhhx.sldtbxh@haugiang.gov.vn

3

Vo Phu Cuong

Deputy Director

0918 797 791

cuongvp.sldtbxh@haugiang.gov.vn

4 Nguyễn Minh Thương Deputy Director 0918 432 052 thuongnm.sldtbxh@haugiang.gov.vn

 

 

NHIỆM VỤ ĐẢM NHIỆM

 

1. Ông Trần Thanh Liêm, Giám đốc

a) Phụ trách lãnh đạo, chỉ đạo chung mọi hoạt động và công tác của Sở theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được Ủy ban nhân dân tỉnh (viết tắt là UBND tỉnh) giao.

b) Trực tiếp chỉ đạo công tác xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành; xây dựng các chương trình, đề án, dự án, các chính sách lớn có tầm quan trọng chung trên địa bàn tỉnh về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội; công tác chính trị, tư tưởng, bảo vệ nội bộ; công tác bộ máy, tổ chức biên chế, thi đua, khen thưởng và kỷ luật; công tác Kế hoạch - Tài chính, điều hành kinh phí quản lý hành chính của Sở; Thanh tra; công tác người có công; giải quyết khiếu nại, tố cáo; quan hệ đối ngoại và phòng, chống tham nhũng.

c) Trực tiếp xử lý các loại văn bản đến; theo dõi, chỉ đạo việc quản lý và sử dụng tiền lãi cho vay từ quỹ Quốc gia về việc làm.

d) Là Phó Trưởng ban Thường trực, thành viên Ban Chỉ đạo, Hội đồng của tỉnh theo Quyết định phân công của Chủ tịch UBND tỉnh; thành viên của một số Hội đồng, Ban Chỉ đạo của Sở và chỉ đạo một số Hội thuộc lĩnh vực phụ trách.

đ) Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo, theo dõi thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị: Thanh tra; Phòng Kế hoạch - Tài chính; Phòng Người có công; Hội Người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày.

e) Phụ trách chỉ đạo chuyên môn, theo dõi quản lý nhà nước về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội đơn vị huyện Phụng Hiệp và huyện Vị Thủy.

f) Tổ chức thực hiện nhiệm vụ khác do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh phân công.

2. Ông Hồng Xuân Bình, Phó Giám đốc

a) Giúp Giám đốc chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác Lao động, Tiền lương, An toàn vệ sinh lao động, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp, Giáo dục nghề nghiệp.

b) Được Giám đốc Sở ủy quyền quản lý, điều hành toàn bộ kinh phí (nguồn Trung ương và địa phương) liên quan đến lĩnh vực được phân công phụ trách; quyết định và chịu trách nhiệm duyệt các chứng từ thanh quyết toán kinh phí đã được phân bổ, có định mức chi từ đầu năm thuộc lĩnh vực phụ trách, phân công đúng quy định; riêng các nguồn kinh phí ngoài dự toán đầu năm, chưa có định mức chi thì báo cáo Giám đốc Sở trước khi thực hiện.

c) Chịu trách nhiệm trước Giám đốc và pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

d) Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo, theo dõi thực hiện nhiệm vụ của Phòng Lao động -  Việc làm - Giáo dục nghề nghiệp và Trung tâm dịch vụ việc làm.

đ) Là Phó Trưởng ban Thường trực, thành viên Ban Chỉ đạo, Hội đồng của tỉnh theo Quyết định phân công của Chủ tịch UBND tỉnh; thành viên của một số Hội đồng, Ban Chỉ đạo của Sở và chỉ đạo một số Hội thuộc lĩnh vực phân công phụ trách.

e) Phụ trách chỉ đạo chuyên môn, theo dõi quản lý nhà nước về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội đơn vị huyện Châu Thành và huyện Châu Thành A.

f) Thực hiện nhiệm vụ khác do Giám đốc trực tiếp phân công.

3. Ông Võ Phú Cường, Phó Giám đốc

a) Giúp Giám đốc chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác bảo trợ xã hội, giảm nghèo; phòng, chống tệ nạn xã hội.

b) Được Giám đốc Sở ủy quyền quản lý, điều hành toàn bộ kinh phí (nguồn Trung ương và địa phương) liên quan đến lĩnh vực được phân công phụ trách; quyết định và chịu trách nhiệm duyệt các chứng từ thanh quyết toán kinh phí đã được phân bổ, có định mức chi từ đầu năm thuộc lĩnh vực phụ trách, phân công đúng quy định; riêng các nguồn kinh phí ngoài dự toán đầu năm, chưa có định mức chi thì báo cáo Giám đốc Sở trước khi thực hiện.

c) Chịu trách nhiệm trước Giám đốc và pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

d) Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo, theo dõi thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị: Phòng Bảo trợ xã hội - Trẻ em và Bình đẳng giới; Phòng Phòng, chống tệ nạn xã hội; Trung tâm Công tác xã hội.

đ) Là Phó Trưởng ban Thường trực, thành viên Ban Chỉ đạo, Hội đồng của tỉnh theo Quyết định phân công của Chủ tịch UBND tỉnh; thành viên của một số Hội đồng, Ban Chỉ đạo của Sở và chỉ đạo một số Hội thuộc lĩnh vực phân công phụ trách.

e) Phụ trách chỉ đạo chuyên môn, theo dõi quản lý nhà nước về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội đơn vị thành phố Vị Thanh, huyện Long Mỹ.

f) Thực hiện nhiệm vụ khác do Giám đốc trực tiếp phân công.

4. Ông Nguyễn Minh Thương, Phó Giám đốc

a) Giúp Giám đốc chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác hành chính, tổng hợp, pháp chế; cải cách hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước (kể cả Trang web của Sở); công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới.

b) Được Giám đốc Sở ủy quyền ký duyệt chứng từ chi lương hàng tháng cho công chức, người lao động thuộc các phòng chuyên môn tại Sở và ủy quyền quản lý, điều hành toàn bộ kinh phí (nguồn Trung ương và địa phương) liên quan đến lĩnh vực được phân công phụ trách; quyết định và chịu trách nhiệm duyệt các chứng từ thanh quyết toán kinh phí đã được phân bổ, có định mức chi từ đầu năm thuộc lĩnh vực phụ trách, phân công đúng quy định; riêng các nguồn kinh phí ngoài dự toán đầu năm, chưa có định mức chi thì báo cáo Giám đốc Sở trước khi thực hiện.

c) Chịu trách nhiệm trước Giám đốc và pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

d) Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo, theo dõi thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị: Văn phòng Sở; Ban Quản trang; Nhà tang lễ.

đ) Là Phó Trưởng ban Thường trực, thành viên Ban Chỉ đạo, Hội đồng của tỉnh, Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh theo Quyết định phân công của Chủ tịch UBND tỉnh; thành viên của một số Hội đồng, Ban Chỉ đạo của Sở và chỉ đạo một số Hội thuộc lĩnh vực phân công phụ trách.

e) Phụ trách chỉ đạo chuyên môn, theo dõi quản lý nhà nước về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội đơn vị thành phố Ngã Bảy và thị xã Long Mỹ.

f) Thực hiện nhiệm vụ khác do Giám đốc trực tiếp phân công.

DUTIES

 

1. Mr. Tran Thanh Liem - Director

a) In charge of leading and general direction of all activities and work of the Department according to the functions, tasks and powers assigned by the Provincial People's Committee (abbreviated to the Provincial People's Committee).
       b) Directly direct the formulation of master plans and plans on sector development; formulating major programs, schemes, projects and policies of general importance in the province in the fields of labor, people with meritorious services and society; political and ideological work, internal protection; apparatus work, payroll organization, emulation, commendation and discipline; Planning - Finance, operating the administrative management budget of the Department; Inspect; work of people with meritorious services; resolve the complaint report; foreign relations and anti-corruption.
       c) Directly handle incoming documents; monitor and direct the management and use of loan interest from the National Employment Fund.
         d) Being the Deputy Head of the Standing Committee, a member of the Steering Committee, the Provincial Council according to the assignment decision of the Chairman of the Provincial People's Committee; member of a number of Councils and Steering Committees of the Department and directs a number of Associations in their respective fields.
dd) Directly take charge of, direct and monitor the performance of tasks of the following units: Inspector; Financial Planning Division; Room of People with meritorious services; The Association of Resistance activists was imprisoned and exiled by the enemy.
        e) In charge of professional direction, supervision of state management in the field of labor, people with meritorious services and society of Phung Hiep district and Vi Thuy district.
        f) Organize the performance of other tasks assigned by the Provincial People's Committee and the Chairman of the Provincial People's Committee.

2. Mr. Hong Xuan Binh – Deputy Director

a) Assist the Director in directing the implementation of the work of Labor, Salary, Occupational Safety and Health, Social Insurance, Unemployment Insurance, and Vocational Education.
b) To be authorized by the Director of the Department to manage and administer all funds (from central and local sources) related to the field they are assigned to be in charge of; decide and be responsible for approving the payment and settlement documents of the allocated funds, with expenditure norms from the beginning of the year in the fields under their charge and assignment in accordance with regulations; for funding sources outside the early year estimate, without spending norms, they must report to the Director of the Department before implementation.
c) Take responsibility before the Director and the law for the assigned tasks.
d) Directly in charge of, directing and monitoring the performance of tasks of the Department of Labor - Employment - Vocational Education and the Employment Service Center.
dd) Being the Deputy Head of the Standing Committee, a member of the Steering Committee, the Provincial Council according to the assignment decision of the Chairman of the Provincial People's Committee; members of a number of Councils, Steering Committees of the Department and directing a number of Associations in the fields they are assigned to be in charge of.
e) In charge of professional direction, monitoring of state management in the field of labor, people with meritorious services and society in Chau Thanh district and Chau Thanh A district.
f) Perform other duties as assigned by the direct director

 

 

 

3. Mr. Vo Phu Cuong – Deputy Director

a) Assist the Director in directing the implementation of social protection and poverty reduction activities; Prevention of social evils.
b) To be authorized by the Director of the Department to manage and administer all funds (from central and local sources) related to the field they are assigned to be in charge of; decide and be responsible for approving the payment and settlement documents of the allocated funds, with expenditure norms from the beginning of the year in the fields under their charge and assignment in accordance with regulations; for funding sources outside the early year estimate, without spending norms, they must report to the Director of the Department before implementation.
c) Take responsibility before the Director and the law for the assigned tasks.
d) Directly in charge, directing and monitoring the performance of tasks of the following units: Department of Social Protection - Children and Gender Equality; Prevention and fight against social evils; Social Work Center.
dd) Being the Deputy Head of the Standing Committee, a member of the Steering Committee, the Provincial Council according to the assignment decision of the Chairman of the Provincial People's Committee; members of a number of Councils, Steering Committees of the Department and directing a number of Associations in the fields they are assigned to be in charge of.
e) In charge of professional direction, supervision of state management in the field of labor, people with meritorious services and society in Vi Thanh city, Long My district.
f) Perform other tasks assigned by the direct director

 

 

4. Mr. Nguyen Minh Thuong – Deputy Director

a) Assist the Director in directing the organization of administrative, general and legal work; administrative reform; application of information technology in state management (including the Department's website); child protection and care and gender equality.
b) To be authorized by the Director of the Department to sign and approve monthly salary payment vouchers for civil servants and employees of specialized departments at the Department, and to authorize the management and administration of all funds (central and local sources). related to the assigned field of responsibility; decide and be responsible for approving the payment and settlement documents of the allocated funds, with expenditure norms from the beginning of the year in the fields under their charge and assignment in accordance with regulations; for funding sources outside the early year estimate, without spending norms, they must report to the Director of the Department before implementation.
c) Take responsibility before the Director and the law for the assigned tasks.
d) Directly in charge, directing and monitoring the performance of tasks of the following units: Office of the Department; Site Administration; Funeral Home.
dd) Being the Deputy Head of the Standing Committee, a member of the Provincial Steering Committee, the Council, the Director of the Provincial Child Protection Fund according to the assignment decision of the Chairman of the Provincial People's Committee; members of a number of Councils, Steering Committees of the Department and directing a number of Associations in the fields they are assigned to be in charge of.
e) In charge of professional direction, monitoring of state management in the field of labor, people with meritorious services and society in Nga Bay city and Long My town.
f) Perform other tasks assigned
by the direct director.

Đang online: 4
Hôm nay: 371
Đã truy cập: 1722955
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.