thong tin lanh dao cua so - Sở Lao động Thương binh và Xã hội

 

Lãnh đạo Sở

Ngày 08-01-2021

LÃNH ĐẠO SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH HẬU GIANG

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

EMAIL

1

Võ Thị Mỹ Trang

Giám đốc

0971 788899

trangvtm.sldtbxh@haugiang.gov.vn

2

Hồng Xuân Bình

Phó Giám đốc

0909 709 927

binhhx.sldtbxh@haugiang.gov.vn

3

Võ Phú Cường

Phó Giám đốc

0918 797 791

cuongvp.sldtbxh@haugiang.gov.vn

 

LIST OF LEADERS OF THE DEPARTMENT OF OF LABOR, WAR INVALIDS AND SOCIAL AFFAIRS OF HAU GIANG PROVINCE

NO

FULL NAME

POSITION

TEL

EMAIL

1

Trang Vo Thi My

Director

0971 788899

trangvtm.sldtbxh@haugiang.gov.vn

2

Hong Xuan Binh

Deputy Director

0909 709 927

binhhx.sldtbxh@haugiang.gov.vn

3

Vo Phu Cuong

Deputy Director

0918 797 791

cuongvp.sldtbxh@haugiang.gov.vn

 

 

NHIỆM VỤ ĐẢM NHIỆM

 

1. Bà Võ Thị Mỹ Trang , Giám đốc

a) Phụ trách lãnh đạo, chỉ đạo chung mọi hoạt động và công tác của Sở theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được UBND tỉnh giao.

b) Trực tiếp chỉ đạo công tác xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành; xây dựng các chương trình, đề án, dự án, các chính sách lớn có tầm quan trọng chung trên địa bàn tỉnh về lĩnh vực Lao động, Người có công và Xã hội; công tác chính trị, tư tưởng, bảo vệ nội bộ; công tác bộ máy, tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng và kỷ luật; công tác Kế hoạch - Tài chính, Thanh tra, cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước (kể cả Trang web của Sở), công tác người có công, giải quyết khiếu nại, tố cáo, quan hệ đối ngoại và phòng chống tham nhũng.

c) Tổ chức thực hiện nhiệm vụ khác do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND phân công.

d) Là Phó Trưởng ban Thường trực, thành viên Ban chỉ đạo, Hội đồng của tỉnh theo Quyết định phân công của Chủ tịch UBND tỉnh và thành viên của một số Hội đồng, Ban chỉ đạo của Sở.

đ) Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo, theo dõi thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị: Văn phòng Sở, Thanh tra, Phòng Kế hoạch - Tài chính, Phòng Người có công, Ban Quản trang, Hội Người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày, Trung tâm Công tác xã hội, Trung tâm Bảo trợ xã hội chăm sóc và phục hồi chức năng cho người tâm thần.

e) Phụ trách chỉ đạo chuyên môn, theo dõi quản lý nhà nước về Lao động, Người có công và Xã hội đơn vị huyện Phụng Hiệp và huyện Long Mỹ.

2. Ông Hồng Xuân Bình, Phó Giám đốc

a) Giúp Giám đốc chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác Lao động - Tiền lương,An toàn lao động, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp, công tác Dạy nghề và Việc làm. Được Giám đốc uỷ quyền quản lý, điều hành toàn bộ kinh phí (nguồn Trung ương và địa phương) liên quan đến lĩnh vực được phân công phụ trách, đồng thời chịu trách nhiệm trước Giám đốc và pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

b) Tổ chức thực hiện nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công, ủy quyền.

c) Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo, theo dõi thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị:Phòng Lao động -  Tiền lương - Bảo hiểm xã hội, Phòng Dạy nghề - Việc làm và một số đơn vị trực thuộc Sở như Trung tâm Dịch vụ việc làm, Trường Trung cấp Kỹ thuật-Công nghệ tỉnh Hậu Giang, Trường Trung cấp Kinh tế-Kỹ thuật tỉnh Hậu Giang.

d) Là thành viên một số Ban chỉ đạo tỉnh, thành viên Hội đồng theo phân công của Chủ tịch UBND tỉnh và thành viên của một số tổ chức; Hội đồng, Ban chỉ đạo của Sở.

đ) Phụ trách chỉ đạo chuyên môn, theo dõi quản lý nhà nước về Lao động, Người có công và Xã hội đơn vị huyện Châu Thành và Châu Thành A.

3. Ông Võ Phú Cường, Phó Giám đốc

a) Giúp Giám đốc chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác Bảo vệ, chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới và Phòng, chống tệ nạn xã hội. Được Giám đốc uỷ quyền quản lý, điều hành toàn bộ kinh phí (nguồn Trung ương và địa phương) liên quan đến lĩnh vực được phân công phụ trách, đồng thời chịu trách nhiệm trước Giám đốc và pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

b) Tổ chức thực hiện nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công, ủy quyền.

c) Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo, theo dõi thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị:Phòng Bảo vệ, chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới; Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội, các Hội đặc thù thuộc chức năng quản lý nhà nước của ngành.

d) Là thành viên một số Ban chỉ đạo tỉnh, thành viên Hội đồng theo phân công của Chủ tịch UBND tỉnh và thành viên của một số tổ chức Hội; Hội đồng, Ban chỉ đạo của Sở.

đ) Phụ trách chỉ đạo chuyên môn, theo dõi quản lý nhà nước về Lao động, Người có công và Xã hội đơn vị thành phố Vị Thanh và huyện Vị Thuỷ.

DUTIES

 

1. Ms. Vo Thi My Trang – Director

a) Direct and manage all activities and tasks of the Department according to functions, tasks and powers assigned by the Provincial People's Committee.

b) Direct and guide the implementation of development plans; develop main program, projects, and policies related to the employment, people with distinguished services to the country; political work; personnel organization, emulation and commendation; Planning - Finance, Inspection work, administrative reform, information technology application in the state management (including the website of the Department), settle complaints, remain the relationships with international organizations, prevent corruption. 

c) Implement other tasks assigned by the Provincial People's Committee and the Chairman of the People's Committee.

d) As the deputy head of the Standing Committee, the member of the Provincial Steering Committee and the Provincial Council according to the assignment decision of the Chairman of the Provincial People's Committee, and as the member of some Councils and Steering Committees of the Department.

đ) Directly in charge, direct and monitor the performance of the units: the Department, Department of Planning and Finance, Division of People with Merits, Board of Management, and the Veteran’s Union, Social Work Center, Center for Social Protection caring and restoring functions for mental patients.

e) Provide professional guidance, monitor the management of the State for labors, people with merits in Phung Hiep and Long My districts.

2. Mr. Hong Xuan Binh – Deputy Director

a) Support the Director in directing and implementing labor - wages, occupational safety, social insurance, unemployment insurance, vocational and employement training. authorized by the Director to manage all the funds (from central and local sources) related to the assigned fields, and be responsible to the Director and the law for the tasks assigned.

b) Fulfill other duties assigned and authorized by the Director.

c) Directly in charge, direct and monitor the performance of the units: the Department of labor – wages - social insurance, the Deparment of vocational training and employement, and other units under the Department such as Job Service Center, Hau Giang Vocational School of Technology, Hau Giang Vocational School of Economic-Technical.

d) As the member of some Provincial Steering Committees, the member of the Council as assigned by the Chairman of the Provincial People's Committee, and as the member of some organizations; councils, and the Steering Committee of the Department.

đ) Provide professional guidance, monitor the management of the State for labors, people with merits in Chau Thanh và Chau Thanh A districts.

3. Mr. Vo Phu Cuong – Deputy Director

a) Support the Director in directing and implementing child protection and care, gender equality work, and prevention of socail evils. Authorized by the Director to manage all the funds (from central and local sources) related to the assigned fields, and be responsible to the Director and the law for the tasks assigned.

b) Fulfill other duties assigned and authorized by the Director.

c) Directly in charge, direct and monitor the performance of the units: the Department of child protection and care, gender equality; the Sub-department of socail evils prevention, and other related units under the management of the State.

d) As the member of some Provincial Steering Committees, the member of the Council as assigned by the Chairman of the Provincial People's Committee, and as the member of some organizations; councils, and the Steering Committee of the Department.

đ) Provide professional guidance, monitor the management of the State for labors, people with merits in Vi Thanh City and Vi Thuy district.

Đang online: 5
Hôm nay: 1114
Đã truy cập: 943234
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.