Cổng Thông Tin Điện Tử Sở Lao Động TB & XH - Sở Lao động Thương binh và Xã hội

 

Tin tức mới

Văn bản mới

Danh sách video
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 16160 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1158/SLĐTBXH-TT 05/08/2022 V/v đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng năm 2023
7826/QĐ-SLĐTBXH 05/08/2022 Về việc tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Ông: Lưu Phước Tấn. Sinh ngày: 02/9/1996
7825/QĐ-SLĐTBXH 05/08/2022 Về việc chỉ định đơn vị thực hiện công tác điều dưỡng tập trung đối với đoàn người có công với cách mạng tại Trung tâm điều dưỡng
Người có công Miền Trung
7824/QĐ-SLĐTBXH 05/08/2022 Về việc chỉ định đơn vị thực hiện dịch vụ ăn, nghỉ trên đường đi và về đối với đoàn người có công với cách mạng đi điều dưỡng tập trung tại Trung tâm điều dưỡng Người có công Miền Trung
7823/QĐ-SLĐTBXH 05/08/2022 Về việc giải quyết chế độ mai táng phí đối với đối tượng hưởng trợ cấp
theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011
đối với bà: LÊ THỊ NGA Là vợ của ông: TRẦN VĂN THÊM
7822/QĐ-SLĐTBXH 05/08/2022 Về việc trợ cấp khi thân nhân người có công với cách mạng từ trần đối với ông: TRẦN VĂN HAI Con của bà TRẦN THỊ SANG, là vợ liệt sĩ Trần Văn Truyện
7821/QĐ-SLĐTBXH 05/08/2022 Về việc trợ cấp khi thân nhân người có công với cách mạng từ trần đối với bà: PHẠM THỊ BÉ NĂM Con của bà NGUYỄN THỊ LAN (LANG)
7820/QĐ-SLĐTBXH 05/08/2022 Về việc trợ cấp khi người có công với cách mạng từ trần đối với bà: NGUYỄN THỊ QUYÊN Con của bà PHAN THỊ HỢI
7819/QĐ-SLĐTBXH 05/08/2022 Về việc chấm dứt chế độ ưu đãi đối với thân nhân người có công
với cách mạng từ trần
đối với bà: TRẦN THỊ SANG Là vợ liệt sĩ Trần Văn Truyện
7818/QĐ-SLĐTBXH 05/08/2022 Về việc chấm dứt chế độ ưu đãi đối với thân nhân người có công
với cách mạng từ trần
đối với bà: NGUYỄN THỊ
LAN (LANG)
Là vợ liệt sĩ Phạm Văn Tư
7817/QĐ-SLĐTBXH 05/08/2022 Về việc chấm dứt chế độ trợ cấp người phục vụ Mẹ Việt Nam anh hùng Phan Thị Hợi kể từ ngày 01/6/2022 đối với bà: NGUYỄN THỊ QUYÊN - sinh năm 1967.
7816/QĐ-SLĐTBXH 05/08/2022 Về việc chấm dứt chế độ ưu đãi đối với người có công
với cách mạng từ trần
đối với bà: PHAN THỊ HỢI Là Mẹ Việt Nam anh hùng; đồng thời là Người có công giúp đỡ cách mạng
7815/QĐ-SLĐTBXH 05/08/2022 Về việc sửa đổi thông tin trong hồ sơ người có công LÂM THANH TRUYỀN
1157/SLĐTBXH-LĐVLGDNN 05/08/2022 V/v cung cấp thang lương, bảng lương năm 2019 của doanh nghiệp
1156/SLĐTBXH-LĐVLGDNN 05/08/2022 V/v báo cáo phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã thực hiện năm 2021, kế hoạch năm 2022
7814/QĐ-SLĐTBXH 05/08/2022 Về việc sửa đổi thông tin trong hồ sơ người có công TRẦN VĂN NĂM
7813/QĐ-SLĐTBXH 05/08/2022 Về việc sửa đổi thông tin trong hồ sơ người có công LÊ THỊ ÚT ĐỆ
7812/QĐ-SLĐTBXH 05/08/2022 Về việc sửa đổi thông tin trong hồ sơ người có công VÕ THỊ ÁNH
7811/QĐ-SLĐTBXH 05/08/2022 Về việc sửa đổi thông tin trong hồ sơ người có công VÕ KIM HỘP
7810/QĐ-SLĐTBXH 05/08/2022 Về việc sửa đổi thông tin trong hồ sơ người có công VÕ THỊ TUYẾT
7809/QĐ-SLĐTBXH 05/08/2022 Về việc sửa đổi thông tin trong hồ sơ người có công LÊ VĂN KIỀU
7808/QĐ-SLĐTBXH 05/08/2022 Về việc sửa đổi thông tin trong hồ sơ người có công LÝ VĂN ĐƯỢC
7807/QĐ-SLĐTBXH 05/08/2022 Về việc sửa đổi thông tin trong hồ sơ người có công NGUYỄN THỊ THÍNH
7806/QĐ-SLĐTBXH 05/08/2022 Về việc sửa đổi thông tin trong hồ sơ người có công NGUYỄN VĂN VÀNG
7805/QĐ-SLĐTBXH 05/08/2022 Về việc sửa đổi thông tin trong hồ sơ người có công TRẦN VĂN NÔ
7804/QĐ-SLĐTBXH 05/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Võ Thị Phương Đài. Sinh ngày: 20/06/1982
7803/QĐ-SLĐTBXH 05/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Trần Minh Triều. Sinh ngày: 09/01/1978

7802/QĐ-SLĐTBXH 05/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Cao Phi Long. Sinh ngày: 01/01/1969
7801/QĐ-SLĐTBXH 05/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Ông: Lê Phước Cảnh. Sinh ngày: 30/4/1987
7800/QĐ-SLĐTBXH 05/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với: Bà: Đinh Thị Ngọc Trâm. Sinh ngày: 23/10/1988
7799/QĐ-SLĐTBXH 05/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Bà: Trần Thị Kim Bon. Sinh ngày: 08/9/1993
7798/QĐ-SLĐTBXH 05/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Bà: Nguyễn Thuỷ Tiên. Sinh ngày: 29/05/1994
7797/QĐ-SLĐTBXH 05/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Bà: Lý Thị Mỷ Linh. Sinh ngày: 03/4/2001
7796/QĐ-SLĐTBXH 05/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Ông: Lê Minh Khảnh. Sinh năm: 1987
7795/QĐ-SLĐTBXH 05/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với Ông: Lê Hữu Hoàng Anh. Sinh ngày: 01/01/1994
7794/QĐ-SLĐTBXH 05/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với Ông: Danh Xô Mông Dél. Sinh ngày: 13/11/1986
7793/QĐ-SLĐTBXH 05/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp
nghiệp đối với:
Bà: Nguyễn Thị Thuỳ Mỵ. Sinh ngày: 19/12/1996
7792/QĐ-SLĐTBXH 05/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Ông: Võ Đức Thịnh. Sinh năm: 1995
7791/QĐ-SLĐTBXH 05/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Lê Thị Cúc. Sinh năm: 1967
7790/QĐ-SLĐTBXH 05/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Huỳnh Ngọc Hưng. Sinh ngày: 01/01/1988
7789/QĐ-SLĐTBXH 05/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Nguyễn Thị Kim Tư. Sinh ngày: 19/3/1989
7788/QĐ-SLĐTBXH 05/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Nguyễn Thị Mỹ Thanh. Sinh ngày: 01/01/1987
7787/QĐ-SLĐTBXH 05/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Nguyễn Thị Thu Hương. Sinh ngày: 01/01/1973
7786/QĐ-SLĐTBXH 05/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Tống Thanh Giảng. Sinh năm: 1993
7785/QĐ-SLĐTBXH 05/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Nguyễn Thị Hồng Gấm. Sinh ngày: 27/5/1998
7784/QĐ-SLĐTBXH 05/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Nguyễn Văn Huynh. Sinh năm: 1998
7783/QĐ-SLĐTBXH 05/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Nguyễn Văn Duẩn. Sinh ngày: 09/10/1988
7782/QĐ-SLĐTBXH 05/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Huỳnh Thị Kim Thoa. Sinh ngày: 16/6/1994
7781/QĐ-SLĐTBXH 05/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Lê Thị Thảo Nguyên. Sinh năm: 1991
7780/QĐ-SLĐTBXH 05/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Trần Thị Thum. Sinh ngày: 12/02/1971
7779/QĐ-SLĐTBXH 05/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Phan Thu Giang. Sinh ngày: 12/4/1994
7778/QĐ-SLĐTBXH 05/08/2022 Về việc mức chúc thọ đối với người cao tuổi tròn 90 và 100 tuổi năm 2022 trên địa bàn thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang
1152/SLĐTBXH-BTXHTEBĐG 05/08/2022 V/v mời tham gia Tổ giúp việc triển khai mô hình chăm sóc sức khỏe tâm thần dựa vào cộng đồng
1150/SLĐTBXH-BTXHTEBĐG 05/08/2022 V/v chủ động phương án trợ giúp xã hội; hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm ổn định đời sống Nhân dân
7777/QĐ-SLĐTBXH 05/08/2022 Về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu: Tư vấn lập hồ sơ
mời thầu và phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng
công trình: Cải tạo, nâng cấp, sửa chữa Nghĩa trang liệt sĩ Tầm Vu,
huyện Châu Thành A
7776/QĐ-SLĐTBXH 05/08/2022 Về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu: Tư vấn thẩm định
hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu công trình: Cải tạo, nâng cấp, sửa chữa Nghĩa trang liệt sĩ Tầm Vu, huyện Châu Thành A
1149/SLĐTBXH-VP 05/08/2022 V/v góp ý dự thảo Quy hoạch tỉnh Kiên Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
1148/SLĐTBXH-KHTC 05/08/2022 V/v tham dự lớp "Bồi dưỡng nghiệp vụ Đấu thầu qua mạng" và "Bồi dưỡng nghiệp vụ Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư"
1147/SLĐTBXH-LĐVLGDNN 05/08/2022 V/v làm việc với Cục Quan hệ Lao động và Tiền lương, Bộ Lao động - thương binh và Xã hội
1146/SLĐTBXH-LĐVLGDNN 05/08/2022 V/v tình hình thực hiện pháp luật về lao động, tiền lương và quan hệ lao động
7775/QĐ-SLĐTBXH 05/08/2022 Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện dịch vụ ăn, nghỉ trên đường đi và về đối với đoàn người có công với cách mạng đi điều dưỡng tập trung tại Trung tâm điều dưỡng người có công Miền Trung
1145/SLĐTBXH-KHTC 05/08/2022 Về việc triển khai thực hiện Thông tư số 44/2022/TT-BTC ngày 21/7/2022 của Bộ Tài chính
1144/SLĐTBXH-BTXHTEBĐG 05/08/2022 V/v tiếp nhận người khuyết tật thần kinh, tâm thần vào Trung tâm Công tác xã hội tỉnh (ông Võ Thanh Dũng - huyện Châu Thành A)
7774/QĐ-SLĐTBXH 04/08/2022 QUYẾT ĐỊNH
V/v điều động công chức (Minh Lý)
7773/QĐ-SLĐTBXH 04/08/2022 QUYẾT ĐỊNH
V/v điều động công chức (Mạnh Thắng)
7772/QĐ-SLĐTBXH 04/08/2022 Về việc tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Bà: Phan Thị Mộng Nghi. Sinh ngày: 03/02/1993.
7771/QĐ-SLĐTBXH 04/08/2022 Về việc tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Ông: Trần Cấp Tăn. Sinh ngày:14/09/1991.
1143/SLĐTBXH-VP 04/08/2022 V/v đề nghị xét khen thưởng 20 năm triển khai thực hiện Nghị định số 78/2022/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ
1142/SLĐTBXH-VP 04/08/2022 V/v góp ý dự thảo và cung cấp số liệu Báo cáo của Văn phòng Chính phủ
7770/QĐ-SLĐTBXH 04/08/2022 V/v thành lập Đoàn điều tra tai nạn lao động
7769/QĐ-SLĐTBXH 04/08/2022 Về việc thực hiện chế độ mai táng phí đối với đối tượng trực tiếp
tham gia kháng chiến chống Mỹ theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg
đối với ông: NGUYỄN HOÀNG KHỞI Là con ông: NGUYỄN VĂN BẠCH
7768/QĐ-SLĐTBXH 04/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Bà: Nguyễn Thị Nhị. Sinh năm: 1990
7767/QĐ-SLĐTBXH 04/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Bà: Phạm Thị Hồng Thắm. Sinh ngày: 11/9/1998
7766/QĐ-SLĐTBXH 04/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Ông: Nguyễn Văn Tốt. Sinh năm: 1985
7765/QĐ-SLĐTBXH 04/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Bà: Hồ Thị Kim Pha. Sinh ngày: 10/8/1984
Đang online: 3
Hôm nay: 783
Đã truy cập: 1082644
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.