Cổng Thông Tin Điện Tử Sở Lao Động TB & XH - Sở Lao động Thương binh và Xã hội

 

Tin tức mới

Văn bản mới

Danh sách video
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 16332 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
6951/QĐ-SLĐTBXH 06/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Ông Nguyễn An Khương sinh ngày 08/03/1988
6950/QĐ-SLĐTBXH 06/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Nguyễn Cẩm Tuyên sinh ngày 13/01/2001
6949/QĐ-SLĐTBXH 06/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Ông Nguyễn Thanh Nâu sinh ngày 12/04/1994
6948/QĐ-SLĐTBXH 06/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Nguyễn Thị Diễm Kiều sinh ngày 13/07/1992
6947/QĐ-SLĐTBXH 06/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Ông Phạm Quốc Huy sinh ngày 03/09/1989
6946/QĐ-SLĐTBXH 06/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Ông Nguyễn Hoàng Đến sinh ngày 05/06/1991
6945/QĐ-SLĐTBXH 06/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Ông Nguyễn Hùng Hậu sinh ngày 26/01/1995
6944/QĐ-SLĐTBXH 06/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Trần Phượng Khanh sinh ngày 16/12/1982
6943/QĐ-SLĐTBXH 06/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Võ Thị Thanh Yến sinh ngày 08/11/1984
6942/QĐ-SLĐTBXH 06/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Ông Lê Văn Bạch sinh ngày 1984
6941/QĐ-SLĐTBXH 06/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Châu Thị Thúy Duy sinh ngày 24/11/1995
6940/QĐ-SLĐTBXH 06/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Đặng Thị Hoàng Yến sinh ngày 18/06/2001
6939/QĐ-SLĐTBXH 06/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Lê Thị Hằng sinh ngày 1982
6938/QĐ-SLĐTBXH 06/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Ông Mai Nhận Điền sinh ngày 12/01/1997
6937/QĐ-SLĐTBXH 06/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Nguyễn Thị Mỹ Ái sinh ngày 29/11/1999
6936/QĐ-SLĐTBXH 06/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Ông Nguyễn Văn Quyển sinh ngày 01/01/1992
6935/QĐ-SLĐTBXH 06/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Phạm Tường Vy sinh ngày 10/08/1999
6934/QĐ-SLĐTBXH 06/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Phan Kim Viễn sinh ngày 02/06/1981
6933/QĐ-SLĐTBXH 06/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Ông Phan Tấn Thanh sinh ngày 04/10/2001
6932/QĐ-SLĐTBXH 06/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Thị Sóc Phéc sinh ngày 20/09/1994
6931/QĐ-SLĐTBXH 06/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Ông Tiền Phước Quí sinh ngày 02/06/1993
6930/QĐ-SLĐTBXH 06/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Tiết Thị Kim Loan sinh ngày 01/01/1991
6929/QĐ-SLĐTBXH 06/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Ông Trần Tấn Đức sinh ngày 11/10/1992
6928/QĐ-SLĐTBXH 06/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Trần Thị Liễu sinh ngày 25/02/1997
6927/QĐ-SLĐTBXH 06/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Lê Huyền Trân sinh ngày 12/02/1990
6926/QĐ-SLĐTBXH 06/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Trương Bé Trọng sinh ngày 26/12/1988
6925/QĐ-SLĐTBXH 06/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Ông Lê Văn Thoại sinh ngày 01/01/1974
6924/QĐ-SLĐTBXH 06/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Ông Nguyễn Học Tiên sinh ngày 1981
6923/QĐ-SLĐTBXH 06/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Ông Nguyễn Văn Tiếp sinh ngày 30/12/1988
6922/QĐ-SLĐTBXH 06/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Trần Kim Oanh sinh ngày 1984
6921/QĐ-SLĐTBXH 06/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Trần Thị Cẩm Diệu sinh ngày 18/11/1997
6920/QĐ-SLĐTBXH 06/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Ông Trần Văn Được sinh ngày 1991
6919/QĐ-SLĐTBXH 06/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Ông Trần Văn Quới sinh ngày 1983
6918/QĐ-SLĐTBXH 06/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Võ Thị Bích Trâm sinh ngày 10/10/1998
6917/QĐ-SLĐTBXH 06/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Bùi Kim Tiến sinh ngày 17/09/1991
6916/QĐ-SLĐTBXH 06/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Nguyễn Thị Thạch Bé sinh ngày 01/01/1992
6915/QĐ-SLĐTBXH 06/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Nguyễn Thị Tố Nga sinh ngày 20/04/1984
6914/QĐ-SLĐTBXH 06/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Trần Thị Bé Vui sinh ngày 24/01/1988
6913/QĐ-SLĐTBXH 06/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Nguyễn Thị Đẹp sinh ngày 31/12/1986
6912/QĐ-SLĐTBXH 06/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Sơn Thị Ngọc Diệu sinh ngày 10/12/1980
6911/QĐ-SLĐTBXH 06/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Ông Thạch Sĩ Hùng sinh ngày 1986
6910/QĐ-SLĐTBXH 06/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Trương Thị Gấu sinh ngày 12/09/1993
6909/QĐ-SLĐTBXH 06/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Trần Thị Diệu Hiện sinh ngày 28/11/1997
6908/QĐ-SLĐTBXH 06/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Huỳnh Thị Bền sinh ngày 01/01/1974
6907/QĐ-SLĐTBXH 06/07/2022 Về việc hủy Quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với ông Lê Hải Bằng
977/SLĐTBXH-VP 06/07/2022 V/v đề nghị bổ nhiệm vào ngạch thanh tra viên
976/SLĐTBXH-VP 06/07/2022 V/v cung cấp thông tin phục vụ đánh giá, chấm điểm chuyển đổi số của Tỉnh năm 2021
975/SLĐTBXH-NCC 06/07/2022 V/v sửa đổi thông tin trong hồ sơ liệt sĩ TRẦN VĂN THÀNH (TRẦN HỮU THÀNH)
974/SLĐTBXH-VP 06/07/2022 V/v thống nhất các dự thảo văn bản xin ý kiến thành viên UBND tỉnh
973/SLĐTBXH-LĐVLGDNN 06/07/2022 V/v triển khai các văn bản về quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng
971/SLĐTBXH-LĐVLGDNN 06/07/2022 V/v tình hình thực hiện tiếp nhận và giải quyết hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia
970/SLĐTBXH-LĐVLGDNN 06/07/2022 V/v góp ý dự thảo 02 Thông tư
969/SLĐTBXH-LĐVLGDNN 06/07/2022 V/v góp ý dự thảo Đề cương và dự toán kinh phí lập Đề án phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang (lần 2)
968/SLĐTBXH-LĐVLGDNN 06/07/2022 V/v cung cấp các Quyết định hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động (tính đến ngày 05/7/2022)
967/SLĐTBXH-LĐVLGDNN 06/07/2022 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia về ATVSLĐ giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
966/SLĐTBXH-VP 06/07/2022 V/v báo cáo tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương Thế giới năm 2022
965/SLĐTBXH-BTXHTEBĐG 06/07/2022 v/v rà soát, bổ sung và chuẩn hóa dữ liệu đối tượng bảo trợ xã hội
964/SLĐTBXH-BTXHTEBĐG 06/07/2022 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý đối với người cao tuổi, người cao tuổi có khó khăn về tài chính giai đoạn 2022 - 2030
6906/QĐ-SLĐTBXH 06/07/2022 Về việc phê duyệt biện pháp tổ chức thi công gói thầu thi công xây dựng thuộc công trình: Nâng cấp vỏ mộ liệt sĩ (bao gồm cả bia ghi tên liệt sĩ) tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Ngã Bảy
6905/QĐ-SLĐTBXH 06/07/2022 Về việc phê duyệt đề cương giám sát gói thầu thi công xây dựng thuộc
công trình: Nâng cấp vỏ mộ liệt sĩ (bao gồm cả bia ghi tên liệt sĩ) tại
Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Ngã Bảy
963/SLĐTBXH-NCC 06/07/2022 hỗ trợ quà cho người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ dự họp mặt tại tỉnh nhân kỷ niệm 75 năm
Ngày Thương binh - Liệt sĩ
(27/7/1947 - 27/7/2022)
962/SLĐTBXH-NCC 06/07/2022 V/v đề xuất đối tượng và định mức hỗ trợ, tặng quà nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022) từ nguồn ngân sách địa phương
trên địa bàn Tỉnh
6904/QĐ-SLĐTBXH 06/07/2022 Về việc trợ cấp khi thân nhân người có công với cách mạng từ trần đối với bà: LỮ THỊ THỦY Con của bà TRẦN THỊ ÁNH (ÚT)
6903/QĐ-SLĐTBXH 06/07/2022 Về việc chấm dứt chế độ ưu đãi đối người có công với cách mạng từ trần đối với bà: TRẦN THỊ ÁNH (ÚT)
961/SLĐTBXH-LĐVLGDNN 06/07/2022 V/v giải quyết đề nghị cộng nối thời gian công tác tính hưởng bảo hiểm xã hội (Nguyễn Thị Bạch Tuyết)
960/SLĐTBXH-VP 06/07/2022 V/v xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy về nội dung Thư chúc của Lãnh đạo tỉnh nhân Kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7/2022
959/SLĐTBXH-VP 05/07/2022 V/v xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy về nội dung Thư chúc của Lãnh đạo tỉnh nhân Kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7/2022
958/SLĐTBXH-VP 05/07/2022 V/v ban hành Quyết định nâng ngạch, thăng hạng chuyên viên, chuyên viên chính đối với công chức, viên chức thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hậu Giang
957/SLĐTBXH-LĐVLGDNN 05/07/2022 V/v ý kiến thanh toán kinh phí dạy nghề lái xe ôtô cho bộ đội, công an xuất ngũ có hộ khẩu tại tỉnh Hậu Giang, từ năm 2018 đến năm 2021
956/SLĐTBXH-NCC 05/07/2022 V/v rà soát, di chuyển hồ sơ gốc của liệt sĩ Võ Văn Thuận
6902/QĐ-SLĐTBXH 05/07/2022 Về việc thực hiện chế độ mai táng phí đối với đối tượng trực tiếp
tham gia kháng chiến chống Mỹ theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg đối với ông: NGUYỄN VĂN CẦN Là con bà: ĐẶNG THỊ DUYÊN
40/GM-SLĐTBXH 05/07/2022 GIẤY MỜI
V/v dự Hội nghị sơ kết công tác Lao động, người có công và
xã hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022
6901/QĐ-SLĐTBXH 05/07/2022 Về việc thực hiện chế độ mai táng phí đối với đối tượng trực tiếp
tham gia kháng chiến chống Mỹ theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg
đối với ông: NGUYỄN MINH TÂN Là con ông: NGUYỄN VĂN TÁM
6900/QĐ-SLĐTBXH 05/07/2022 Về việc trợ cấp khi người có công với cách mạng từ trần đối với bà: TRẦN THỊ TRÚC LY Con bà NGUYỄN THỊ TẤN (TẦN)
6899/QĐ-SLĐTBXH 05/07/2022 Về việc trợ cấp khi người có công với cách mạng từ trần đối với bà: LÊ THỊ NGỌC HƯỜNG Con bà BÙI THỊ PHƯỚC (BÙI THỊ MƯỜI)
Đang online: 1
Hôm nay: 104
Đã truy cập: 1090547
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.