xem chi tiet tin - Sở Lao động Thương binh và Xã hội

 

Ban hành quy chế phối hợp trong công tác tiếp nhận, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán

Ngày 04-10-2022

Ngày 18/7/2022, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao đã ký kết Quy chế phối hợp số 2548/QCPH-LĐTBXH-CA-QP-NG phối hợp trong công tác tiếp nhận, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán.

Theo đó, mục đích của việc ban hành quy chế phối hợp là tăng cường trách nhiệm và sự phối hợp trong chỉ đạo, lãnh đạo, điều hành của các Bộ đối với công tác tiếp nhận, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán, nhất là việc tiếp nhận, bảo vệ và hỗ trợ lấy nạn nhân làm trung tâm, vì quyền và lợi ích hợp pháp của nạn nhân bị mua bán. Bảo đảm sự chỉ đạo thống nhất của các Bộ trong công tác tiếp nhận, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng phối hợp giữa các Bộ và kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, bất cập trong thực tiễn thực hiện công tác này.

Nội dung và trách nhiệm phối hợp của các cơ quan tham gia quy chế:

          (1) Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, đề án, dự án, chương trình, kế hoạch liên quan đến công tác tiếp nhận, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán.

(2) Truyền thông nâng cao nhận thức.

(3) Đào tạo bồi dưỡng cho người làm công tác tiếp nhận, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán.

(4) Tiếp nhận thông tin, tài liệu về nạn nhân; tiếp nhận nạn nhân bị mua bán.

(5) Bảo vệ an toàn cho nạn nhân bị mua bán và người thân thích của họ.

(6) Hỗ trợ nhu cầu thiết yếu và chi phí đi lại cho nạn nhân trong quá trình tiếp nhận, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán.

(7) Kiểm tra, thực hiện các biện pháp tiếp nhận, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán. Thống kê, báo cáo về tiếp nhận, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán.

Quy chế này đã được các Bộ: Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an, Quốc phòng, Ngoại giao thống nhất thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nguyễn Văn Đoàn


Đang online: 3
Hôm nay: 1645
Đã truy cập: 1710610
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.