xem chi tiet tin - Sở Lao động Thương binh và Xã hội

 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng dự thảo Dự án “Nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy và phòng ngừa nghiện ma túy đối với nhóm người có nguy cơ cao và người sử dụng trái phép chất ma túy”

Ngày 23-04-2022

Thực hiện Quyết định 1452/QĐ-TTg ngày 31/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình phòng, chống ma túy giai đoạn 2021 - 2025. Trong đó, giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì xây dựng, tổ chức thẩm định, phê duyệt và triển khai Dự án “Nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy và phòng ngừa nghiện ma túy đối với nhóm người có nguy cơ cao và người sử dụng trái phép chất ma túy”.

Theo dự thảo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng 2 Tiểu Dự án, gồm: Tiểu Dự án 1 “Nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy, quản lý sau cai và hòa nhập cộng đồng cho người sau cai nghiện ma túy” và Tiểu Dự án 2 “Phòng ngừa nghiện ma túy đối với nhóm người có nguy cơ cao và người sử dụng trái phép chất ma túy”.

Mục tiêu chung của dự án là huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, toàn dân; nâng cao nhận thức, hiệu quả phòng ngừa nghiện ma túy, cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy nhằm giảm tác hại của sử dụng ma túy, nghiện ma túy, kiềm chế sự gia tăng số người nghiện mới, góp phần nâng cao sức khỏe nhân dân, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và phát triển kinh tế - xã hội.

Đối tượng điều chỉnh của dự án là người nghiện ma túy, gia đình người nghiện ma túy, người sử dụng ma túy, người có nguy cơ cao sử dụng ma túy, các cơ sở cai nghiện ma túy, các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia công tác phòng ngừa và cai nghiện ma túy.

Theo đó, dự thảo cũng giao cho Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện Dự án tại địa phương. Bố trí ngân sách địa phương (cả chi đầu tư và sự nghiệp) thực hiện Dự án. Huy động thêm các nguồn lực, chú trọng lồng ghép các chương trình, dự án khác ở địa phương để phối hợp triển khai các nội dung trong Dự án thuộc chức năng, nhiệm vụ của địa phương.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan tham mưu, xây dựng kế hoạch, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Tiểu Dự án trên địa bàn; kiểm tra, giám sát, đánh giá và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Tiểu Dự án theo định kỳ, đột xuất./.

Nguyễn Văn Đoàn


Đang online: 8
Hôm nay: 525
Đã truy cập: 1707532
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.