xem chi tiet tin - Sở Lao động Thương binh và Xã hội

 

Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư quy định về Điều lệ trường cao đẳng

Ngày 26-11-2021

Ngày 21tháng 10 năm 2021, Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư số 15/2021/TT-BLĐTBXH quy định về Điều lệ trường cao đẳng.

Thông tư này quy định về Điều lệ trường cao đẳng, bao gồm: Nhiệm vụ và quyền hạn; tổ chức và quản lý trường cao đẳng; tổ chức hoạt động đào tạo; nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động và người học trong trường cao đẳng; tài chính, tài sản của trường cao đẳng; quan hệ giữa nhà trường với doanh nghiệp, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục, gia đình người học và xã hội; tổ chức thực hiện Điều lệ trường cao đẳng.

Đối tượng áp dụng: (1). Thông tư này áp dụng đối với trường cao đẳng và các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động ở trường cao đẳng; (2). Trường cao đẳng có vốn đầu tư nước ngoài được tự chủ về cơ cấu tổ chức và thực hiện các nội dung khác theo quy định đối với trường cao đẳng tư thục quy định tại Thông tư này; (3).Thông tư này không áp dụng đối với trường cao đẳng sư phạm.

Thông tư có 8 Chương, với 59 Điều quy định về các nội dung: Quy định chung, tổ chức và quản lý Trường Cao đẳng, tổ chức hoạt động đào tạo, nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động và người học trong Trường Cao đẳng, quan hệ giữa nhà trường với doanh nghiệp, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục, gia đình người học và xã hội, tổ chức thực hiện.

Điều khoản chuyển tiếp: (1). Đối với trường cao đẳng công lập có chủ tịch hội đồng trường là hiệu trưởng thì tiếp tục thực hiện cho đến khi kết thúc nhiệm kỳ theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền hoặc khi có thay đổi về nhân sự giữ chức chủ tịch hội đồng trường. Kết thúc nhiệm kỳ, việc thành lập hội đồng trường nhiệm kỳ kế tiếp thực hiện theo quy định tại Thông tư này; (2). Đối với trường cao đẳng tư thục có chủ tịch hội đồng quản trị không là thành viên góp vốn thì tiếp tục thực hiện cho đến khi kết thúc nhiệm kỳ theo quyết định của Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp hoặc khi có thay đổi về nhân sự giữ chức chủ tịch hội đồng quản trị. Kết thúc nhiệm kỳ, việc thành lập hội đồng quản trị nhiệm kỳ kế tiếp thực hiện theo quy định tại Thông tư này.

Hiệu lực thi hành: (1). Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2021; (2). Thông tư số 46/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội quy định về Điều lệ trường cao đẳng hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành; (3). Bãi bỏ Điều 3 Thông tư số 18/2018/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội./.

                                                                                                                             Dương Bích Loan


Đang online: 4
Hôm nay: 399
Đã truy cập: 1729565
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.