xem chi tiet tin - Sở Lao động Thương binh và Xã hội

 

Công bố kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020

Ngày 25-02-2022

Ngày 22 tháng 02 năm 2022, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Quyết định s 125/QĐ-LĐTBXH công bố kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020.

Theo đó, qua kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020, toàn quốc có 609.049 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 2,23% và có 850.202 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 3,11%. Trong đó, tỉnh Hậu Giang có 4.419 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 2,19% và có 4.933 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 2,45%.

Số hộ nghèo, hộ cận nghèo công bố tại Quyết định này là cơ sở để thực hiện các chính sách an sinh xã hội và các chính sách kinh tế, xã hội khác năm 2021.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ căn cứ Quyết định này để chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện các chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Trương Văn Phục


Đang online: 4
Hôm nay: 811
Đã truy cập: 1014414
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.