xem chi tiet tin - Sở Lao động Thương binh và Xã hội

 

Hội nghị bồi dưỡng chính trị hè năm 2022

Ngày 04-08-2022

Thực hiện Kế hoạch liên tịch số 42-KH/BTGTU-SGDĐT-SLĐTBXH ngày 28 tháng 7 năm 2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc bồi dưỡng chính trị hè năm 2022 cho đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên, giáo viên hệ thống giáo dục quốc dân và sinh hoạt chính trị đầu khóa của học sinh, sinh viên. Từ ngày 03 - 04/8/2022, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị bồi dưỡng chính trị hè năm 2022 cho cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cấp tỉnh và cấp huyện: Tổ chức bằng hình thức Hội nghị trực tiếp và trực truyến đến Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố.