xem chi tiet tin - Sở Lao động Thương binh và Xã hội

 

Hội thi "Tìm hiểu pháp luật về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới; phòng, chống gia đình” tại xã Tân Phú năm 2020

Ngày 06-10-2020

Với mục đích là tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và nhân dân địa phương trong việc thực hiện Luật phòng, chống bạo lực gia đình; Luật hôn nhân và gia đình; Luật bình đẳng giới; giáo dục các chuẩn mực đạo đức trong gia đình, giữ gìn thuần phong mỹ tục nhằm xây dựng gia đình ít con, no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.  Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thị xã Long Mỹ phối hợp UBND xã Tân Phú tổ chức Hội thi “Tìm hiểu pháp luật về bình đẳng giới; phòng chống bạo lực trên cơ sở giới phòng và chống bạo lực gia đình” năm 2020.