xem chi tiet tin - Sở Lao động Thương binh và Xã hội

 

Hướng dẫn mua lại, hoán đổi công cụ nợ của Chính phủ

Ngày 18-12-2020

Ngày 15 tháng 9 năm 2020, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 81/2020/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 110/2018/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn mua lại, hoán đổi công cụ nợ của Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương tại thị trường trong nước và Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước.

Theo đó, bổ sung quy định về tiền phạt nhà tạo lập thị trường không có đủ công cụ nợ trúng thầu mua lại, hoán đổi công cụ nợ tại Thông tư số 110/2018/TT-BTC như sau: Trường hợp nhà tạo lập thị trường thiếu công cụ nợ mua lại, hoán đổi do nguyên nhân khách quan, chủ thể tổ chức phát hành quyết định việc miễn trừ trách nhiệm nộp phạt nhà tạo lập thị trường.

Ngoài ra, bổ sung nội dung mua lại vào quy định chi trả nợ trái phiếu Chính phủ tại Thông tư số 342/2016/TT-BTC cụ thể: Căn cứ dự toán và yêu cầu nghĩa vụ trả nợ đến hạn, Kho bạc Nhà nước thực hiện xuất quỹ ngân sách trung ương để thanh toán, đồng thời hạch toán giảm nợ vay (đối với các khoản trả nợ gốc) và hạch toán chi ngân sách trung ương (đối với các khoản trả lãi, phí và chi phí phát sinh khác từ việc phát hành, hoán đổi, mua lại, thanh toán trái phiếu Chính phủ) theo quy định.

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2020.

           Phan Thị Tâm

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. 81_2020_TT-BTC_454376.pdf_20201218144716.pdf

Đang online: 1
Hôm nay: 828
Đã truy cập: 57576
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.