xem chi tiet tin - Sở Lao động Thương binh và Xã hội

 

Hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm công tác trẻ em năm 2023

Ngày 14-03-2023

Ngày 28 tháng 02 năm 2023, Bộ Lao động - Thương và Xã hội ban hành Công văn số 636/LĐTBXH-TE về việc hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm công tác trẻ em năm 2023.

Theo đó, nhằm đảm bảo trách nhiệm thực hiện quyền trẻ em được quy định tại Luật Trẻ em và các văn bản có liên quan, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm công tác trẻ em trong năm 2023, gồm các nội dung như sau:

(1) Phân công, lồng ghép hiệu quả ngân sách địa phương, bố trí hợp lý nhân lực các cấp theo thẩm quyền để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ về trẻ em trong các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 và các mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp, mô hình của Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021 - 2030. Vận động, sử dụng đúng mục đích, hiệu quả, minh bạch nguồn lực từ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước cho trẻ em. Tổ chức sơ kết, đánh giá giữa kỳ việc triển khai thực hiện các Chương trình, Đề án, Kế hoạch về trẻ em theo hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

(2) Thực hiện đầy đủ trách nhiệm của các cấp, các ngành, người đứng đầu chính quyền, cơ quan, tổ chức, đơn vị trong bảo đảm thực hiện quyền trẻ em. Mở rộng, tăng cường vai trò, trách nhiệm của các thành viên tham gia mạng lưới xã hội bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Rà soát, đánh giá kết quả công tác phối hợp liên ngành giữa các cơ quan, đơn vị, tổ chức trong phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp, xử lý các vụ việc xâm hại trẻ em; phòng, chống bạo lực trẻ em trong gia đình, trường học; phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em, đặc biệt là đuối nước, tai nạn giao thông; hỗ trợ và chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh; phòng, ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật; bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng; chăm sóc, phát triển toàn diện trẻ em.

(3) Xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh cho trẻ em; trợ giúp, hỗ trợ, can thiệp kịp thời cho trẻ em có nguy cơ và xâm hại, chăm sóc thay thế, ưu tiên chăm sóc thay thế tại môi trường gia đình cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Củng cố, phát triển hệ thống dịch vụ bảo vệ trẻ em; kịp thời phát hiện các trường hợp trẻ em có nguy cơ bị xâm hại, bạo lực, bóc lột sức lao động; làm tốt công tác phòng ngừa, hướng dẫn việc phát hiện, thông báo, tố giác hành vi xâm hại trẻ em đến Tổng đài điện thọa quốc gia bảo vệ trẻ em 111 và các cơ quan có thẩm quyền.

(4) Đẩy mạnh truyền thông, giáo dục về pháp luật, chính sách thực hiện quyền trẻ em. Chú trọng truyền thông, giáo dục đến từng gia đình, trường học, lớp học, cộng đồng dân cư, đặc biệt tại vùng khó khăn, dân tộc thiểu số, miền núi về kiến thức, kỹ năng chăm sóc, bảo vệ trẻ em.

(5) Triển khai, duy trì, nhân rộng các mô hình đã được hỗ trợ từ nguồn lực trung ương và viện trợ quốc tế, tập trung các mô hình: phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp trẻ em bị xâm hại; cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em; mạng lưới kết nối chăm sóc, phát triển toàn diện trẻ em những năm đầu đời và các mô hình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em; tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về công tác trẻ em cho chính quyền các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội, cha mẹ và trẻ em.

(6) Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc bảo đảm thực hiện quyền trẻ em gắn với trách nhiệm người đứng đầu chính quyền, cơ quan, tổ chức, đơn vị. Thường xuyên rà soát, nắm bắt tình hình trẻ em, các vấn đề của trẻ em. Kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quyền trẻ em, đặc biệt là các vụ xâm hại, tai nạn thương tích, đuối nước trẻ em.

(7) Tổ chức Tháng hành động vì trẻ em năm 2023, Tết Trung thu cho trẻ em và các Diễn đàn trẻ em các cấp; phát huy các giá trị văn hóa truyền thống trong công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em.

(8) Triển khai thu thập chỉ tiêu thống kê, báo báo theo quy định tại Thông tư số 13/2021/TT-BLĐTBXH ngày 30/9/2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; chỉ đạo Tổ công tác triển khai Đề án 06 các cấp, đặc biệt cấp xã tiếp tục thực hiện chuẩn hóa, làm sạch dữ liệu để cập nhật dữ liệu trẻ em vào phần mềm quản lý thông tin trẻ em tại cơ sở theo quy trình hướng dẫn của Bộ tại Công văn số 2513/LĐTBXH-TTTT ngày 14/7/2022./.

Mai Nguyễn


Đang online: 5
Hôm nay: 1843
Đã truy cập: 1710808
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.