xem chi tiet tin - Sở Lao động Thương binh và Xã hội

 

Kết quả hoạt động của Đội Công tác xã hội tình nguyện 06 tháng đầu năm 2021.

Ngày 10-06-2021

Hiện nay, trên địa bàn toàn tỉnh có 19 Đội công tác xã hội tình nguyện với 151 tình nguyện viên. Các Đội công tác xã hội tình nguyện thường xuyên được củng cố, kiện toàn và nâng cao năng lực cho tình nguyện viên và chất lượng hoạt động của Đội.

Trong 6 tháng đầu năm Đội công tác xã hội tình nguyện cấp xã tổ chức nhiều hoạt động thông tin, tuyên truyền, giáo dục phòng ngừa, ngăn chặn tệ nạn ma túy, mại dâm, giảm lây nhiễm và tác hại của HIV/AIDS, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán tại cộng đồng. Đội công tác xã hội tình nguyện đã chủ động phối hợp với các ban ngành, đoàn thể liên quan tuyên truyền phổ biến các chủ trương, chính sách về phòng, chống tệ nạn xã hội như: Luật phòng, chống ma túy; Luật phòng, chống mua bán người; Pháp lệnh phòng, chống mại dâm; chính sách hỗ trợ người sau cai nghiện, cai nghiện tự nguyện tại Cơ sở Cai nghiện công lập và các văn bản quy phạm pháp luật. Hoạt động tuyên truyền tập trung vào các địa bàn trọng điểm với các hình thức phong phú như: lồng ghép triển khai tại hội nghị lắng nghe ý kiến nhân dân; các cuộc họp, sinh hoạt tại các hội, đoàn thể; tư vấn trực tiếp cho người nghiện…Kết quả các tình nguyện viên đã tổ chức tư vấn và lồng ghép tuyên truyền được 32 cuộc có 806 lượt người dự.

Phối hợp với các ngành, đoàn thể liên quan, Đội công tác xã hội tình nguyện tham gia tích cực quản lý tốt địa bàn, điều tra rà soát đưa vào danh sách quản lý 70 người nghiện ma túy mới; tư vấn, vận động 35 người nghiện đăng ký các hình thức cai nghiện; 04 trường hợp tự đi cai tự nguyện tại Cơ sở cai nghiện thành phố Cần Thơ; tư vấn, giới thiệu việc làm 02 trường hợp sau cai nghiện có việc làm ổn định. Các tình nguyện viên đã phát hiện, thu thập, cung cấp trên 98 thông tin liên quan đến tội phạm, tệ nạn ma túy, mại dâm và các tệ nạn xã hội khác trên địa bàn dân cư cho cơ quan công an góp phần ổn định an ninh trật tự, xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh./.

Nguyễn Văn Đoàn


Đang online: 5
Hôm nay: 456
Đã truy cập: 1707463
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.