xem chi tiet tin - Sở Lao động Thương binh và Xã hội

 

Kết quả kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về lao động; An toàn, vệ sinh lao động; bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp tại 10 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày 10-04-2020

Từ ngày 23/5/2017 đến ngày 07/6/2017, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hậu Giang phối hợp với các Sở, Ban , ngành có liên quan tiến hành kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về lao động; An toàn, vệ sinh lao động; bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp tại 10 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang theo Quyết định số 160/QĐ.SLĐTBXH ngày 6/5/2017 của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hậu Giang.

Nhằm tuyên truyền, nhắc nhở giúp doanh nghiệp thực hiện đúng quy định của pháp luật về lao động; An toàn, vệ sinh lao động; bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang; kịp thời phát hiện những bất cập trong cơ chế quản lý, thực hiện chính sách, pháp luật để đề xuất, kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền biện pháp khắc phục nhằm tăng cường hiệu quả quản lý, nâng cao ý thức chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong thời gian tới.

Trên cơ sở đó, Đoàn kiểm tra đã làm việc với 09/10 doanh nghiệp (01 doanh nghiệp không bố trí người làm việc với Đoàn theo quy định). Qua kiểm tra 09 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, nhìn chung các doanh nghiệp đã thực hiện tốt các quy định của pháp luật về lao động; An toàn, vệ sinh lao động; bảo hiểm xã hội như: thực hiện ký kết hợp đồng lao động với người lao động; áp dụng mức lương không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng; thực hiện thời giờ làm việc theo quy định; thực hiện số ngày nghỉ đối với người lao động theo quy định; tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động; trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động; lắp đặt bản chỉ dẫn về an toàn, vệ sinh lao động; khám sức khỏe định kỳ, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp cho người lao động; tránh bố trí nữ làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; giảm giờ làm đối với lao động nữ có thai, nuôi con nhỏ dưới 12 tháng… Bên cạnh những mặt làm được thì vẫn còn một số hạn chế như: Chưa thực hiện các báo cáo định kỳ về tình hình thay đổi lao động, công tác an toàn, vệ sinh lao động, tai nạn lao động, thông báo tình hình biến động về lao động; nội dung trên hợp đồng lao động thể hiện mức lương chính hoặc tiền công thấp hơn mức lương tối thiểu vùng theo quy định; chưa xây dựng, ký kết và gửi thỏa ước lao động tập thể đến cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh; chưa xây dựng và gửi đăng ký thang lương, bảng lương, định mức lao động đến cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện; còn chậm đóng bảo hiểm xã hội; chưa lập kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động hàng năm; chưa tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động; chưa thống kê số lao động làm công việc nặng nhọc, độc hại; chưa kiểm định và khai báo các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động với cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh… Từ những hạn chế trên của doanh nghiệp, Đoàn kiểm tra cũng đã kiến nghị thực hiện và nhắc nhở đối với từng doanh nghiệp, để doanh nghiệp thực hiện đúng các quy định của pháp luật về lao động; An toàn, vệ sinh lao động; bảo hiểm xã hội trong thời gian tới./.

                                                                                                                 Quang Phục


Đang online: 1
Hôm nay: 419
Đã truy cập: 374612
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.