xem chi tiet tin - Sở Lao động Thương binh và Xã hội

 

Kiểm tra việc xác lập hồ sơ bệnh binh, thương binh và công tác quản lý sử dụng nguồn kinh phí Trung ương thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng năm 2022 tại phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Ngã Bảy

Ngày 08-03-2023

Thực hiện Quyết định số 11064/QĐ-LSĐTBXH ngày 12/12/2022 của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2023.