xem chi tiet tin - Sở Lao động Thương binh và Xã hội

 

Một số kết quả triển khai tháng hành động phòng, chống ma túy và hưởng ứng ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26/6

Ngày 02-07-2021

Hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy từ ngày 01/6/2021 đến ngày 30/6/2021, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã chỉ đạo các địa phương chủ động triển khai các hoạt động và đạt được một số kết quả tích cực.

           

Tuyên truyền hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng chống ma túy 26/6” trên địa bàn huyện Phụng Hiệp

Theo đó, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội đã chủ động triển khai các hoạt động và đạt được kết quả như sau:

          (1) Phối hợp với các cơ quan chức năng của huyện, thị xã, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền kiến thức pháp luật trong công tác chữa trị, cai nghiện, quản lý sau cai nghiện; các biện pháp, hình thức cai nghiện ma túy tại cộng đồng và cai nghiện tại các cơ sở điều trị nghiện ma túy; tăng cường quản lý, lập hồ sơ áp dụng các biện pháp giáo dục, điều trị nghiện ma túy cho người nghiện tại địa bàn.

(2) Phối hợp với cơ quan truyền thông địa phương tham mưu cho UBND cấp huyện tổ chức tuyên truyền giáo dục cho đoàn viên, thanh niên, học sinh và đông đảo quần chúng nhân dân nâng cao nhận thức về pháp luật, vai trò và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong công tác phòng, chống ma túy với nhiều hình thức và nội dung như: treo băng rôn tại cơ quan, đơn vị, công ty, trường học và những địa bàn dân cư phức tạp về tệ nạn ma túy với các khẩu hiệu như : “Toàn dân nói không với ma túy”, “Tích cực hưởng ứng Ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26/6”, “Tham gia phòng, chống ma túy là bảo vệ chính bạn, gia đình và xã hội”; tuyên truyền Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong cán bộ, đảng viên trọng tâm là công tác cai nghiện ma túy; phổ biến Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi, bổ sung) năm 2020 và Luật phòng, chống ma túy (sửa đổi) năm 2021; tác hại của ma túy và các chất ma túy có xu hướng lan rộng trong giới trẻ; phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đôi tượng ma túy. Kết quả, trong tháng đã tổ chức tuyên truyền được 101 cuộc với 3.017 lượt người tham dự; phát thanh được 253 cuộc với 1.788 phút tuyên truyền về tác hại của các loại tệ nạn xã hội; phát 2.516 tờ rơi về công tác phòng, chống ma túy; treo 77 băng rol hưởng ứng tháng hành động phòng, chống ma túy.

(3) Tiếp tục phối hợp với Phòng Tư pháp thực hiện tốt công tác thẩm định, chuyển hồ sơ đề nghị Tòa án xem xét áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; Phối hợp với cơ sở Y tế và lực lượng Công an địa phương tiến hành xét nghiệm vi-rút SARS-CoV2 cho người nghiện trước khi đưa vào Cơ sở cai nghiện ma túy để điều trị.

(4) Chỉ đạo, đôn đốc các xã, phường, thị trấn thực hiện rà soát, thống kê, phân loại người nghiện ma túy tại địa bàn, không để người nghiện ngoài xã hội gây ra các vụ phạm tội...duy trì và nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện và quản lý người sau cai nghiện tại cộng đồng; Tăng cường phối hợp với các cơ sở điều trị nghiện ma túy đẩy mạnh công tác cai nghiện bắt buộc và cai nghiện tự nguyện tại cơ sở.

Có thể nói, Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2021 đã được triển khai tổ chức thực hiện với sự phối hợp chặt chẽ của các địa phương theo đúng kế hoạch đề ra. Đảm bảo đáp ứng yêu cầu công tác phòng, chống ma túy gắn với đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội. Nội dung hưởng ứng các hoạt động thiết thực, hình thức tổ chức phong phú, phù hợp với điều kiện thực tế, đảm bảo phối hợp thực hiện có hiệu quả các nội dung tuyên truyền, giáo dục pháp luật về công tác phòng, chống ma túy, công tác chữa trị cai nghiện. Công tác quản lý, giáo dục, điều trị nghiện ma túy cho người nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy đã được tăng cường, nâng cao ý thức trách nhiệm của cá nhân và cộng đồng đối với công tác phòng, chống ma túy./.

Nguyễn Văn Đoàn