xem chi tiet tin - Sở Lao động Thương binh và Xã hội

 

Nâng cao chất lượng công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày 15-07-2022

Để nâng cao chất lượng công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; chấp hành và thực hiện đúng, đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính  sách, pháp luật của Nhà nước trong việc lãnh đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Ngày 12 tháng 7 năm 2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 21-CT/TU về việc nâng cao chất lượng công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Trong đó yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền và các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện tốt một số nhiệm vụ như sau:

- Tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ các chủ trương, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Quy định số 11-QĐ/TW ngày 18 tháng 02 năm 2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 18 tháng 5 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Luật Thanh tra; Luật Khiếu nại; Luật Tố cáo; Luật Tiếp công dân và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại,tố cáo, xem đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, song trùng với công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, đặt dưới sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, góp phần xây dựng hệ thống chính trị nói chung, ngành Thanh tra nói riêng, ngang tầm với nhiệm vụ trong tình hình mới, phấn đấu xây dựng ngành Thanh tra theo lời Bác Hồ dạy: “Thanh tra là tai mắt của trên, là người bạn của dưới”, “Cán bộ thanh tra như cái gương cho người ta soi mặt, gương mờ thì không soi được”.

- Nâng cao chất lượng, rút ngắn thời gian trong giải quyết khiếu nại, tố cáo, hạn chế đơn thư khiếu nại, tố cáo phát sinh, nhất là số lượng đơn khiếu nại, tố cáolần hai hoặc khởi kiện hành chính tại tòa án. Văn bản, quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận tố cáo phải đảm bảo khách quan, đúng quy định pháp luật, các vụ việc giải quyết khiếu nại, kết luận tố cáo khi giải quyết lần hai hoặc tòa án xét xử phải được công nhận tỷ lệ cao, tránh việc hủy, sửa, thu hồi các quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận tố cáo. Rà soát thực hiện dứt điểm các quyết định, văn bản giải quyết khiếu nại, tố cáo đã có hiệu lực pháp luật. Nâng cao chất lượng hoạt động của đoàn công tác liên ngành các cấp; các sở, ngành tỉnh tăng cường phối hợp, hỗ trợ các địa phương có phát sinh nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo phức tạp…./.

Trần Văn Hát

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. Đăng tin CT 21.pdf_20220722194333.pdf

Đang online: 4
Hôm nay: 811
Đã truy cập: 1082672
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.