xem chi tiet tin - Sở Lao động Thương binh và Xã hội

 

Phê duyệt Dự án “Nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy và phòng ngừa nghiện ma túy đối với nhóm người có nguy cơ cao và người sử dụng trái phép chất ma túy” thuộc chương trình phòng, chống ma túy giai đoạn 2021 - 2025

Ngày 17-03-2023

Ngày 30 tháng 12 năm 2022, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định số 1393/QĐ-LĐTBXH về việc phê duyệt Dự án “Nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy và phòng ngừa nghiện ma túy đối với nhóm người có nguy cơ cao và người sử dụng trái phép chất ma túy”.

Theo đó, Dự án bao gồm 02 tiểu dự án sau:

- Tiểu dự án 1: “Nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy, quản lý sau
cai và hòa nhập cộng đồng cho người sau cai nghiện ma túy”.

- Tiểu dự án 2: “Phòng ngừa nghiện ma túy đối với nhóm người có nguy
cơ cao và người sử dụng trái phép chất ma túy”.

            Mục tiêu chung của Dự án là tăng cường công tác phối hợp giữa ngành Lao động - Thương binh và Xã hội với các Bộ, ngành, đoàn thể chính trị xã hội và các tỉnh, thành phố trong việc nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy và công tác phòng, ngừa nghiện ma túy; nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trong phòng ngừa nghiện ma túy, cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy, giảm tác hại của sử dụng trái phép chất ma túy, nghiện ma túy, kiềm chế sự gia tăng số người nghiện mới, góp phần nâng cao sức khỏe nhân dân, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và phát triển kinh tế - xã hội.

Dự án còn đưa ra mục tiêu cụ thể đến năm 2025, cụ thể như sau:

- Tiểu dự án Nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy, quản lý sau
cai và hòa nhập cộng đồng cho người sau cai nghiện ma túy:
Có trên 80% số người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý được tư vấn, khám sàng lọc, đánh giá, được giáo dục thay đổi hành vi, điều trị, cai nghiện ma túy thích hợp và người sau cai nghiện ma túy được hỗ trợ dạy nghề, việc làm và các hoạt động hỗ trợ hòa nhập cộng đồng theo quy định của pháp luật; Có trên 80% cán bộ tại Trung ương và địa phương làm công tác quản lý nhà nước, người trực tiếp làm công tác cai nghiện, quản lý sau cai (khoảng 16.000 người) được tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ; Tại mỗi vùng kinh tế -xã hội, xây dựng và triển khai ít nhất 01mô hình cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy hiệu quả, phù hợp với đặc điểm kinh tế-xã hội của vùng; Có ít nhất 80% cơ sở cai nghiện ma túy công lập, đơn vị sự nghiệp công lập cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng được rà soát, kiện toàn hoặc có giải pháp về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện và nhân sự đạt tiêu chí, điều kiện quy định tại Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 21/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống ma túy, Luật Xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy; Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào việc tư vấn cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy; quản lý người cai nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy; đào tạo trực tuyến; báo cáo trực tuyến; cung cấp dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện ma túy góp phần phát triển, hoàn thiện Chính phủ điện tử; Hoàn thành 01 bộ chỉ số đánh giá chất lượng, hiệu quả công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy.

- Tiểu dự án Phòng ngừa nghiện ma túy đối với nhóm người có nguy
cơ cao và người sử dụng trái phép chất ma túy:
Có trên 80% số người sử dụng trái phép chất ma túy có hồ sơ quản lý được tiếp cận, cung cấp các dịch vụ tư vấn, hỗ trợ phòng ngừa nghiện ma túy; Có 100% các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy xây dựng, tổ chức các hoạt động phòng ngừa nghiện ma túy tại trường học, nơi làm việc, cộng đồng.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Lao động -Thương binh và Xã hội phối hợp với Công an tỉnh, thành phố và các Sở, ngành có liên quan xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện Dự án tại địa phương. Bố trí ngân sách địa phương (cả chi đầu tư và sự nghiệp) để thực hiện Dự án. Huy động thêm các nguồn lực từ các chương trình, dự án khác có liên quan theo quy định của pháp luật, chú trọng lồng ghép các chương trình, dự án khác ở địa phương để phối hợp triển khai các nội dung trong Dự án thuộc chức năng, nhiệm vụ của địa phương./.

Nguyễn Văn Đoàn

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. QĐ 1393.pdf_20230317141711.pdf

Đang online: 2
Hôm nay: 1759
Đã truy cập: 1710724
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.