xem chi tiet tin - Sở Lao động Thương binh và Xã hội

 

Quy chế hoạt động của cán bộ, công chức đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày 12-07-2022

Ngày 11/7/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành Quyết định số 1270/QĐ-UBND về ban hành Quy chế hoạt động của cán bộ, công chức đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Quy chế này áp dụng đối với cán bộ, công chức đầu mối ở các sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố và Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn. Quy chế gồm 11 Điều, trong đó Điều 5 quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ, công chức làm đầu mối, cụ thể:

          (1). Tham mưu thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và chuyển đổi số trong giải quyết thủ tục hành chính theo phạm vi, chức năng quản lý.

          (2). Tham mưu, đề xuất triển khai tập huấn, hướng dẫn, cung cấp các văn bản, tài liệu liên quan nội dung kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và chuyển đổi số hoặc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính thuộc phạm vi quản lý cho cán bộ, công chức có liên quan trong cơ quan, đơn vị, địa phương.

          (3). Phối hợp, theo dõi, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và chuyển đổi số trong giải quyết thủ tục hành chính và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng và quy định hiện hành.

          (4). Giúp Thủ trưởng đơn vị tổng hợp, báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về công tác kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và chuyển đổi số theo quy định.

          (5). Nghiên cứu đề xuất các sáng kiến, giải pháp đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và chuyển đổi số.

          (6). Giúp Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương kiểm soát và chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, chính xác dữ liệu thủ tục hành chính công khai trên trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, địa phương.

          (7). Giúp người đứng đầu cơ quan quản lý, vận hành, khai thác, thực hiện tiếp nhận, trả kết quả hồ sơ thủ tục hành hành chính thuộc thẩm quyền trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng Dịch vụ công tỉnh Hậu Giang đảm bảo có hiệu quả, đúng quy định.

     (8). Được tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và chuyển đổi số do Trung ương hoặc Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức.

(9). Được hưởng các chế độ theo quy định và được khen thưởng khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đoàn Diễm Thì


Đang online: 3
Hôm nay: 1981
Đã truy cập: 1717175
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.