xem chi tiet tin - Sở Lao động Thương binh và Xã hội

 

Quy định chế độ cử tuyển đối với học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số

Ngày 31-12-2020

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 141/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2020 Quy định chế độ cử tuyển đối với học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số.

Nghị định số 141/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chế độ cử tuyển đối với người học là người dân tộc thiểu số, bao gồm: đối tượng, tiêu chuẩn, chỉ tiêu, quy trình, đào tạo và kinh phí thực hiện chế độ cử tuyển; xét tuyển, bố trí việc làm, bồi hoàn học bổng, chi phí đào tạo đối với người học cử tuyển và tổ chức thực hiện chế độ cử tuyển. Trong đó quy định cụ thể về:

1. Đối tượng áp dụng

a) Người học là người dân tộc thiểu số thuộc đối tượng được hưởng chế độ cử tuyển gồm:

- Người dân tộc thiểu số rất ít người.

- Người dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn chưa có hoặc có rất ít đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là người dân tộc thiểu số.

b) Các cơ sở giáo dục phổ thông, thường xuyên, trung cấp, cao đẳng, đại học; trường phổ thông dân tộc nội trú; trường dự bị đại học; Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện chế độ cử tuyển.

2. Kinh phí đào tạo cử tuyển

Kinh phí đào tạo người học theo chế độ cử tuyển được cân đối trong dự toán chi ngân sách nhà nước của lĩnh vực giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp hằng năm theo phân cấp quản lý ngân sách nhà nước. Trong đó, Học bổng chính sách của người học theo chế độ cử tuyển được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 84/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục.

Trường hợp người học cử tuyển học các ngành đào tạo giáo viên thì chính sách hỗ trợ tiền chi phí sinh hoạt được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 116/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ Quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm.

Nghị định số 141/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 23 tháng 01 năm 2021.

(Nghị định số 141/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2020).

Ngô Văn Đúng


Đang online: 1
Hôm nay: 822
Đã truy cập: 57570
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.