xem chi tiet tin - Sở Lao động Thương binh và Xã hội

 

Quy định chi tiết về hoạt động và mối quan hệ công tác của Hội đồng Giám định y khoa các cấp

Ngày 09-02-2023

           Ngày 01 tháng 02 năm 2023, Bộ Y tế ban hành Thông tư số 01/2023/TT-BYT quy định chi tiết về hoạt động và mối quan hệ công tác của Hội đồng Giám định y khoa các cấp. Thông tư gồm có 04 Chương, 26 Điều.

Theo đó, Thông tư quy định một số nội dung như sau:

1) Nguyên tắc thành lập Hội đồng giám định y khoa

- Hội đồng giám định y khoa các cấp là Hội đồng chuyên môn về y tế được thành lập để xác định tình trạng sức khỏe, mức độ tổn thương cơ thể (nếu có) do thương tích, bệnh, tật, dị dạng, dị tật theo đề nghị của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

- Hội đồng giám định y khoa các cấp có con dấu riêng sử dụng trong việc xác nhận Biên bn giám định y khoa. Nhiệm kỳ hoạt động của Hội đồng giám định y khoa là 05 (năm) năm, kể từ ngày ký quyết định thành lập, trừ Hội đng giám định y khoa phúc quyết ln cuối.

- Thành phần Hội đồng giám định y khoa:

+ Hội đồng giám định y khoa cấp tnh, các Bộ, cấp trung ương có 05 (năm) thành viên, hoạt động theo cơ chế kiêm nhiệm, bao gồm các chức danh: Chủ tịch, Phó Chủ tịch, y viên thường trực, Ủy viên chuyên môn;

+ Hội đồng giám định y khoa phúc quyết lần cuối tối thiểu có 05 (năm) thành viên, hoạt động theo cơ chế kiêm nhiệm, bao gồm các chức danh: Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên thường trực và Ủy viên chuyên môn.

- Các thành viên Hội đồng giám định y khoa, giám định viên đã tham gia giám định y khoa cho đối tượng thì không tham gia Hội đồng giám định y khoa phúc quyết ln cuối.

2) Thẩm quyền thành lập Hội đồng giám định y khoa các cấp

- Hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh do cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập.

- Hội đồng giám định y khoa cấp trung ương do Bộ Y tế quyết định thành lập.

- Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Giao thông vận tải căn cứ quy định của Thông tư này để quyết định thành lập Hội đồng giám định y khoa các Bộ theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 161 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP.

3) Nguyên tắc làm việc của phiên họp kết luận của Hội đồng

- Hội đồng làm việc theo chế độ thảo luận tập thể trên cơ sở hồ sơ giám định y khoa do cơ quan thường trực cung cấp và thực chứng đối tượng hoặc kết quả ghi hình, âm thanh quá trình giám định đối với đối tượng quy định tại Điều 19 Thông tư này.

- Kết luận của Hội đồng giám định y khoa chỉ được thông qua khi có ít nhất 03 thành viên của Hội đồng có mặt tại phiên họp Hội đồng nhất trí, riêng đối với kết luận của Hội đồng giám định y khoa phúc quyết lần cuối chỉ được thông qua khi có ít nhất 2/3 thành viên của Hội đồng có mặt tại phiên họp Hội đồng nhất trí.

- Kết luận của Hội đồng giám định y khoa được lập dưới hình thức Biên bn giám định y khoa:

+ Đối với đối tượng là người có công với cách mạng, thân nhân của người có công với cách mạng: Biên bản giám định y khoa thực hiện theo mu quy định tại Phụ lục số 78 kèm theo Nghị định số 131/2021/NĐ-CP;

+ Đối với đối tượng không thuộc trường hợp quy định tại điểm a Khoản này: Biên bn giám định y khoa thực hiện theo mẫu quy định tại Phụ lục s 2 ban hành kèm theo Thông tư này.

- Nội dung họp Hội đồng giám định y khoa được lập dưới hình thức Biên bản họp Hội đồng giám định y khoa theo mẫu quy định tại Phụ lục số 3 ban hành kèm theo Thông tư này.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2023.

Thông tư số 52/2016/TT-BYT ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác và hoạt động của Hội đồng giám định y khoa các cấp hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành./.

Lý Nhựt Trường


Đang online: 3
Hôm nay: 2017
Đã truy cập: 1710982
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.