xem chi tiet tin - Sở Lao động Thương binh và Xã hội

 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hậu Giang tổ chức họp xét thi đua - khen thưởng năm 2020

Ngày 18-12-2020

Nhằm đánh giá, ghi nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác lao động, người có công và xã hội, ngày 17/12/2020 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hậu Giang họp xét thi đua – khen thưởng cho Khối phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố; Khối phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở và tập thể, cá nhân thuộc phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở năm 2020. Chủ trì cuộc họp có bà Hồ Thu Ánh Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Sở; thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Sở và đại diện lãnh đạo phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố.