xem chi tiet tin - Sở Lao động Thương binh và Xã hội

 

Sửa đổi, bổ sung cơ chế quản lý tài chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

Ngày 12-05-2020

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 24/2020/TT-BTC ngày 13 tháng 4 năm 2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2016/TT-BTC ngày 03 tháng 02 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện cơ chế quản lý tài chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Theo đó, Thông tư số 24/2020/TT-BTC ngày 13 tháng 4 năm 2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2016/TT-BTC ngày 03 tháng 02 năm 2016 của Bộ Tài chính, cụ thể như sau:

- Sửa đổi khoản 2 và khoản 3 Điều 2 về đối tượng áp dụng; sửa đổi điểm c khoản 2 Điều 3 về cơ quan lập dự toán chi; sửa đổi Điều 4 về phân bổ, giao dự toán, chuyển kinh phí; sửa đổi điểm a khoản 1 Điều 7 về quản lý và sử dụng kinh phí dành cho khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế chưa sử dụng hết từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 đến ngày 31 tháng 12 năm 2020; sửa đổi khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 8 về chi phí quản lý đối với Bảo hiểm xã hội Việt Nam; sửa đổi điểm a, b và c khoản 1, khoản 2 Điều 9 về chi phí quản lý đối với Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bộ Công an; sửa đổi khoản 3 Điều 10 về chi phí quản lý đối với tổ chức bảo hiểm thất nghiệp.

          - Bổ sung Điều 10a về chi phí quản lý đối với bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.        Quy định công chức, viên chức thường xuyên phải đi kiểm tra, xác minh hồ sơ đối tượng hưởng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tại khu dân cư mà tự túc bằng phương tiện cá nhân và không thuộc đối tượng phạm vi thanh toán chế độ công tác phí theo quy định thì được hỗ trợ theo phương thức thanh toán chế độ công tác phí gồm tiền nhiên liệu, khấu hao xe và chi phí gửi xe nhưng tối đa không quá 01 lần mức lương cơ sở/người/tháng. Mức khoán cụ thể do Thủ trưởng đơn vị quyết định trong phạm vi nguồn chi phí quản lý được sử dụng.

          Ngoài khoản chi cho cán bộ, viên chức, chi phí quản lý đối với bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp còn hỗ trợ chi tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật; hỗ trợ chi phí in ấn, văn phòng phẩm, phô tô tài liệu; chi phí bảo quản, lưu trữ tài liệu có liên quan; chi phí chuyển tiền chi phí quản lý bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho Kho bạc Nhà nước; chi hoạt động phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;…

          Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 30 tháng 5 năm 2020. Riêng đối với các nội dung quy định tại các khoản 1, 2, 3, 5, 6 và 7 Điều 1 Thông tư này được thực hiện từ năm tài chính 2019 theo quy định tại Quyết định số 38/2019/QĐ-TTg; nội dung và mức chi chi phí quản lý bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tại khoản 10 Điều 1 Thông tư này được thực hiện từ năm tài chính 2020.

          Nội dung Thông tư số 24/2020/TT-BTC ngày 13 tháng 4 năm 2020 của Bộ Tài chính được đăng tải trên Website sldtbxh.haugiang.gov.vn mục Triển khai văn bản QPPL - Biểu mẫu./.

Nguyễn Minh Chương


Đang online: 1
Hôm nay: 705
Đã truy cập: 60506
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.