xem chi tiet tin - Sở Lao động Thương binh và Xã hội

 

Sửa đổi, bổ sung nội dung chi thực hiện công tác cải cách hành chính

Ngày 29-06-2022

Ngày 09/6/2022 Bộ trưởng bộ Tài chính ban hành Thông tư số 33/2022/TT-BTC sửa đổibổ sung một số điều của Thông tư số 26/2019/TT-BTC ngày 10 tháng 5 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước.

Theo đó, Thông tư sửa đổi, bổ sung  nội dung chi thực hiện công tác cải cách hành chính như sau:

(1) Chi xây dựng đề cương chương trình, kế hoạch cải cách hành chính hàng năm, 5 năm, 10 năm; xây dựng báo cáo cải cách hành chính chuyên đề, định kỳ.

(2) Chi xây dựng, duy trì hệ thống công nghệ thông tin phục vụ công tác giải quyết thủ tục hành chính”.

(3) Chi xây dựng đề cương chương trình, kế hoạch cải cách hành chính hàng năm, 5 năm, 10 năm; chi xây dựng Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá cải cách hành chính của các bộ, cơ quan trung ương, địa phương; chi tổ chức các cuộc họp góp ý, thẩm định đề cương chương trình, kế hoạch cải cách hành chính hàng năm, 5 năm, 10 năm và góp ý báo cáo cải cách hành chính chuyên đề, định kỳ.

(4) Chi thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính.

(5) Chi xây dựng, duy trì hệ thống công nghệ thông tin phục vụ công tác giải quyết thủ tục hành chính; chi xây dựng, nâng cấp, quản lý và vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu cải cách hành chính, website cải cách hành chính; chi số hóa phục vụ công tác cải cách hành chính.

(6) Chi làm thêm giờ: Thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật hiện hành”.

          Ngoài ra, chế độ bồi dưỡng ngoài lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động quy định tại Thông tư số 26/2019/TT-BTC được áp dụng cho đến khi thực hiện chế độ tiền lương mới.

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 15/8/2022./.

Đoàn Diễm Thì

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. Thông tư số 33.docx_20220630194254.docx

Đang online: 4
Hôm nay: 1999
Đã truy cập: 1717193
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.