xem chi tiet tin - Sở Lao động Thương binh và Xã hội

 

Tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Lao động – Thương binh và Xã hội

Ngày 10-04-2020

Triển khai Nghị định số 110/2017/NĐ-CP của Chính phủ

 

 

Ngày 13/10/2017, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Hậu Giang có công văn số 1185/SLĐTBXH-TTr triển khai Nghị định số 110/2017/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Lao động – Thương binh và Xã hội.

Nghị định này quy định về tổ chức và hoạt động của các cơ quan thực hiện chức năng thanh tra ngành Lao động – Thương binh và Xã hội; thanh tra viên, công chức thanh tra chuyên ngành, công tác viên thanh tra ngành Lao động – Thương binh và Xã hội; trách nhiệm của các cơ quan tổ chức, cá nhân trong họat động thanh tra ngành Lao động – Thương binh và Xã hội.

Về đối tượng thanh tra là: cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài có nghĩa vụ chấp hành quy định pháp luật trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

Nghị định cũng nêu rõ trách nhiệm của: Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan thanh tra Lao động – Thương binh và Xã hội và các cơ quan tổ chức có liên quan; trách nhiệm phối hợp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 11 năm 2017./.

                                                                                                                        Thanh Tuấn


Đang online: 3
Hôm nay: 983
Đã truy cập: 943103
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.