xem chi tiet tin - Sở Lao động Thương binh và Xã hội

 

Triển khai, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Ngày 04-07-2022

Thực hiện Kế hoạch số 116/KH-UBND ngày 17/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang thực hiện Chương trình công tác năm 2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Ngày 28 tháng 6 năm 2022, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã ký ban hành Kế hoạch số 47/KH-SLĐTBXH thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022.

Các nội dung cần được triển khai, gồm có: Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018; Luật Tố cáo năm 2018; Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tham nhũng; Nghị định số 31/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và hướng dẫn tổ chức thi hành Luật Tố cáo; Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về việc kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Theo đó, Giám đốc Sở chỉ đạo các Trưởng phòng chuyên môn, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc tổ chức, triển khai và kiểm tra nội bộ về việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ, việc chấp hành các quy định, biện pháp về PCTN, lãng phí đối với công chức, viên chức, người lao động do mình quản lý nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý hành vi tham nhũng (nếu có)./.

Nguyễn Thị Đậm

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. Kế hoạch số 47.pdf_20220705080256.pdf

Đang online: 3
Hôm nay: 991
Đã truy cập: 1082850
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.