xem chi tiet tin - Sở Lao động Thương binh và Xã hội

 

Triển khai Đề án “Nâng cao năng lực thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội giai đoạn năm 2021 - 2025"

Ngày 12-04-2022

Để đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, thực thi các Hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam tham gia, hội nhập khu vực ASEAN và quốc tế, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 212/QĐ-TTg ngày 16/02/2022 phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội giai đoạn năm 2021 - 2025”.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ngày 05/4/2022 Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã có Quyết định số 317/QĐ-LĐTBXH về việc ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Nâng cao năng lực thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội giai đoạn năm 2021 - 2025”, với các nội dung, giải pháp, như sau: Hoàn thiện quy định của pháp luật về tổ chức, hoạt động, chế độ chính sách và điều kiện đảm bảo hoạt động cho công tác thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội; kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan thanh tra, đáp ứng yêu cầu  nhiệm vụ của ngành giai đoạn 2021 - 2025; xây dựng, hoàn thiện vị trí việc làm đảm bảo đội ngũ công chức có đủ năng lực, đáp ứng yêu cầ nhiệm vụ, nhất là trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và môi trường chuyển đổi số; đổi mới quy trình, phương pháp thanh tra chuyên ngành Lao động - Thương binh và Xã hội; tăng cường ứng dụng thông tin, cơ sở vật chất, các trang thiết bị chuyên dụng đảm bảo thực hiện có hiệu quả công tác thanh tra an toàn, vệ sinh lao động và điều tra tai nạn lao động, góp phần phòng ngừa và giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và điều kiện làm việc cho các cơ quan thanh tra thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hội; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành thông qua hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng thuộc lĩnh vực lao động, người có công và xã hội; hợp tác với các tổ chức quốc tế, tham gia các hoạt động trong khối ASEAN…

Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội thông qua hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng thuộc lĩnh vực lao động, người có công và xã hội; triển khai kịp thời Quyết định số 317/QĐ-LĐTBXH. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hậu Giang cụ thể hóa Quyết định của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội bằng kế hoạch triển khai trong toàn ngành./.

Lê Minh Hoàng


Đang online: 2
Hôm nay: 53
Đã truy cập: 1725189
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.