xem chi tiet tin - Sở Lao động Thương binh và Xã hội

 

Triển khai thực hiện lưu trữ hồ sơ thủ tục hành chính điện tử

Ngày 16-11-2021

Ngày 12/11/2021, Văn phòng UBND tỉnh Hậu Giang đã ban hành văn bản theo chỉ đạo của Bộ Nội vụ tại Công văn số 5614/BNV-VTLTNN triển khai thực hiện lưu trữ hồ sơ thủ tục hành chính điện tử.

Theo đó, Bộ Nội vụ yêu cầu thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính điện tử và thành phần hồ sơ thủ tục hành chính điện tử như sau:

1. Yêu cầu hồ sơ thủ tục hành chính điện tử

a) Hồ sơ thủ tục hành chính điện tử phải đáp ứng yêu cầu quy định tại Điều 9 và khoản 3 Điều 14 Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 8 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

 b) Tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào của cơ sở dữ liệu hồ sơ thủ tục hành chính điện tử thực hiện theo quy định tại Điều 6 Thông tư số 02/2019/TT-BNV ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào và yêu cầu bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử.

2. Thành phần hồ sơ thủ tục hành chính điện tử

Thành phần hồ sơ thủ tục hành chính điện tử theo quy định tại Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính bao gồm:

a) Tại Bộ phận một cửa, Trung tâm hành chính công

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

- Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (nếu hồ sơ thiếu).

- Phiếu từ chối giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính (nếu hồ sơ không đúng quy định).

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ.

- Sổ theo dõi hồ sơ.

- Tài liệu khác (nếu có).

b) Tại cơ quan giải quyết thủ tục hành chính (cơ quan có thẩm quyền)

- Hồ sơ đề nghị và kết quả giải quyết thủ tục hành chính của người dân, doanh nghiệp.

- Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả (nếu có).

- Tài liệu khác (nếu có).

c) Các thành phần hồ sơ này được cập nhật trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh và được kết nối liên thông với Cổng dịch vụ công của bộ, ngành, địa phương.

(Nội dung Công văn số 5614/BNV-VTLTNN ngày 09 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ xem tại đây)

                                                                                                                                         Tạ Thanh Xuân


Đang online: 12
Hôm nay: 8345
Đã truy cập: 630450
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.