xem chi tiet tin - Sở Lao động Thương binh và Xã hội

 

giao dự toán bổ sung kinh phí năm 2021 cho Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Hậu Giang

Ngày 15-12-2021

Giao dự toán bổ sung kinh phí hỗ trợ người lao động năm 2021 cho Trung tâm Dịch vụ việc làm, với số tiền: 3.710.000 đồng (Ba triệu bảy trăm mười nghìn đồng)

 

Phụ lục số 01

Cấp ngân sách:     2

Đơn vị DT cấp 1: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Hậu Giang

Mã chương đơn vị DT cấp 1: 424

Mã đơn vị QH với NS: 1101969

DỰ TOÁN BỔ SUNG THU, CHI NSNN NĂM 2021

Đơn vị: Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Hậu Giang

Mã đơn vị quan hệ với ngân sách: 1077893

Mã Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch: 3111

(Kèm theo Quyết định số:       /QĐ-SLĐTBXH ngày       tháng        năm 2021

của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Hậu Giang)

Đơn vị: 1.000 đồng

Nội dung

Mã khoản

Mã nguồn NSNN

Mã số CT/MT

Số tiền

   I. Tổng số thu, chi, nộp ngân sách các khoản phí, lệ phí, thu khác

1. Số thu phí, lệ phí, thu khác

2. Chi từ nguồn thu phí, lệ phí, thu khác được để lại:

3. Số phí, lệ phí nộp NSNN

II. Dự toán chi ngân sách nhà nước

   1. Sự nghiệp kinh tế

280

3.710

   1.1 Kinh phí thực hiện tự chủ

  1.2 Kinh phí chi không thực hiện tự chủ

338

12

3.710

- Kinh phí hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp (đợt 1)

3.710

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. QD Giao du toán bổ sung 2021 TTDVVL - Copy.pdf_20211215031412.pdf

Đang online: 11
Hôm nay: 948
Đã truy cập: 1014551
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.