xem chi tiet tin - Sở Lao động Thương binh và Xã hội

 

điều chỉnh giảm dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 thực hiện Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Long Mỹ

Ngày 15-12-2021

Điều chỉnh giảm dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021 thực hiện Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Long Mỹ.

  ĐIỀU CHỈNH GIẢM DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021

THỰC HIỆN PHÁP LỆNH ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG

của: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Long Mỹ (1091330)

(Kèm theo Quyết định số:           /QĐ-SLĐTBXH ngày      tháng     năm 2021 

của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Hậu Giang)

Đơn vị tính: đồng

Loại

Khoản

Mã nguồn NSNN

Nội dung

Kinh phí

 TỔNG SỐ

(800.000.000)

370

SỰ NGHIỆP ĐẢM BẢO XÃ HỘI

(800.000.000)

371

CHÍNH SÁCH VÀ HOẠT ĐỘNG PHỤC VỤ NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG

(800.000.000)

17

 I. CHI TRẢ CÁC LOẠI TRỢ CẤP ƯU ĐÃI THƯỜNG XUYÊN

(800.000.000)

17

II.  CHI TRẢ TRỢ CẤP 1 LẦN: Bà mẹ Việt Nam anh hùng và các đối tượng theo Nghị định của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

29

III. CHI CÔNG VIỆC:

1. Trang cấp dụng cụ chỉnh hình và phương tiện trợ giúp cho người có công

2. Điều trị, điều dưỡng cho thương, bệnh binh và người có công

- Điều dưỡng

3. Hỗ trợ tiền điện nước. văn hóa văn nghệ phục vụ điều dưỡng tập trung

4. Chi công tác Mộ và Nghĩa trang liệt sĩ

5. Chi cho công tác quản lý

- Kinh phí chi công tác quản lý

-  Hỗ trợ khác phục vụ công tác quản lý

130

SỰ NGHIỆP Y TẾ

133

29

HỖ TRỢ KINH PHÍ MUA BHYT CHO ĐỐI TƯỢNG NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. giam du toan thang 11 Long My.pdf_20211215030936.pdf

Đang online: 4
Hôm nay: 737
Đã truy cập: 1014341
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.